Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Resolucions administratives i judicials rellevants

Resolucions administratives i judicials rellevants

Es recull la publicació de totes les resolucions judicials que puguin tenir rellevància pública i en les quals l’ens sigui part processal. Es tracta de resolucions judicials de rellevància pública i resolucions judicials definitives que afectin les persones obligades al compliment de la Llei 19/2014.

>> Es poden consultar totes les sentències dels any 2019 a 2023 aquí.

Les resolucions judicials del 2019 al 2023 han estat les següents:

Data Òrgan Jurisdicció Número de sentència Exposició Resultat i efectes
17.12.2019 Jutjat Contenciós Administratiu 2 Tarragona  Contenciosa administrativa 286/2019 Recurs d'interposició contra el Decret d'Alcaldia número 708/2017 de l'Ajuntament d'Alcanarpel qual es va desestimar la concessió d'una subvenció a l'Institut Català del Sòl per l'import de l'IBI de parcel·les de la seua propietat. Desfavorable a les pretensions municipals
1.10.2019 Jutjat Contenciós Administratiu 2 Tarragona Contenciosa administrativa  130/2019 Recurs contenciós administratiu de Sorea davant la desestimació per silenci administratiu per la sol·licitud presentada el 2 de maig de 2016 perquè s'aprovara la retribució actualitzada de Sorea per la gestió del servei corresponent als anys 2012, 2013, 2014 i 2015. Desfavorable a les pretensions municipals
 13.04.2020 Jutjat Contenciós Administratiu 2 Tarragona Contenciosa administrativa  63/2020 Consorci d'Aigües de Tarragona presenta recurs contenciós-administratiu contra la desestimació presumpta, per silenci administratiu, de la reclamació efectuada pel pagament de 40.122,12 euros pel concepte de subministrament d'aigua a l'Ajuntament d'Alcanar. Desfavorable a les pretensions municipals
18.08.2022 Jutjat Contenciós Administratiu 1 Tarragona Contenciosa administrativa 193/2022 Recurs contra la inactivitat de l'Ajuntament d'Alcanar en l'execució del Decret 654/2007 de demolició de construcció d'un particular. Desfavorable a les pretensions municipals
 28.10.2022 Jutjat Contenciós Administratiu 1 Tarragona Contenciosa administrativa  253/2022 Interposició recurs per part de la mecantil RIGEL OVER ontra ressolució de desestimació de ressolució del contracte subscrit en data 20 de febrer de 2017 "Execució obres demolició carrere Bugambilla nº 3 d'Alcanar Platja  
 13.07.2022 Jutjat Contenciós Administratiu 2 Tarragona Contenciosa administrativa  172/2022 Recurs contenciós-administratiu contra ressolució de desestiment per silenci per a la devolució de la quantitat satisfeta en concepte de liquidació per plusvalua. Desfavorable a les pretensions municipals
 20.07.2022 Jutjat Contenciós Administratiu 1 Tarragona Contenciosa administrativa  158/2022 Recurs contenciós-admnistratiu contra Decret d'Alcaldia 455/2021 en el que s'assignen determinades funcions dins del departament d'Intervenció Desfavorable a les pretensions municipals
28.06.2023

Jutjat Contenciós
Administratiu 2    
Tarragona                                    

Contenciosa
administrativa           

53/2023                 Recurs contenciós-admnistratiu contra la resolució de l'Ajuntament d'Alcanar que desestima el recurs de reposició interposat contra les liquidacions 9615 i 10176 de l'IIVTNU per la transmissió d'una finca. Desfavorable a les pretensions municipals    
21.02.2023  Jutjat Contenciós
Administratiu 2    
Tarragona 
 Contenciosa
administrativa  
 431/2005  Recurs de reposició, en el qual es demana que, en un plaç de 10 dies l'Ajuntament d'Alcanar garanteix l'ampliació de garantia a 626.307 euros com a condició prèvia a l'enderrocament de  32 vivendes unifamiliars al carrer Bugambilla, 3, d'Alcanar.  Desfavorable a les pretensions municipals