Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Les Comissions Informatives

Les Comissions Informatives

COMISSIONS INFORMATIVES (2019-2023)

Les comissions informatives són els òrgans dotats per a l’estudi, informe o consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a la decisió del Ple, així com el seguiment de la gestió de l’alcalde, la Junta de Govern Local i els regidors i les regidores amb delegacions, per fer efectiu el dret que l'article 20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, atorga a tots els grups municipals integrants de la Corporació.

Aquestes comissions han d’estar integrades pels membres que designin els diferents grups polítics que formen part de la Corporació, en proporció a la seva representativitat en aquest Ajuntament, els quals ja han estat proposats per les diferents formacions politiques i per raó de la seva representació.

El passat 26 de maig de 2019 van tenir lloc les eleccions municipals. El nou ajuntament es va constituir en data 15/06/2019. El Ple, en sessió de data 28/06/2019 va determinar el nombre i la denominació de les comissions informatives permanents per a estudi i dictamen dels assumptes de caràcter municipal de les diferents regidories.  I en el ple del 25 de juliol del 2019 es van acordar els membres de cada comissió informativa.

Totes les comissions informatives  se celebren una setmana abans del Ple. 
 

Comissió informativa d'atenció i serveis a les persones 

President/a titular: MARIBEL RAMON ABELLA (ERC-AM)
President/a suplent: JOAN ROIG CASTELL (ERC-AM)

Vocals titulars:
• JORDI BORT JUAN (ERC-AM)
• MERCÈ FISCHER CID (ERC-AM)
• JORDI CERVERA SOROLLA (ERC-AM)
• MERITXELL ULLDEMOLINS SUBIRATS (ERC-AM)
• ERICA BEL QUERALT (CUP)
• FRANCISCO REVERTER SÁNCHEZ (Junts)
• NEUS SANCHO SANZ (PSC-CP)
• ANTONI CASTRO RUIZ (Desperta’t)

Vocals suplents:
-JOAN ROIG CASTELL (ERC-AM)
-YVETTE FIBLA COLOMA (ERC-AM)
-JORDI BORT CALLARISA (ERC-AM)-XAVIER QUERALT QUERALT (CUP)

Comissió informativa de desenvolupament local 

President/a titular: JORDI CERVERA SOROLLA
President/a suplent: JOAN ROIG CASTELL (ERC-AM)

Vocals titulars:
• JORDI BORT JUAN (ERC-AM)
• MARIBEL RAMON ABELLA (ERC-AM)
• MERCÈ FISCHER CID (ERC-AM)
• MERITXELL ULLDEMOLINS SUBIRATS (ERC-AM)
• XAVIER QUERALT QUERALT (CUP)
• FRANCISCO REVERTER SÁNCHEZ (Junts)
• NEUS SANCHO SANZ (PSC-CP)
• ANTONI CASTRO RUIZ (Desperta’t)

Vocals suplents:
-JOAN ROIG CASTELL (ERC-AM)
-YVETTE FIBLA COLOMA (ERC-AM)
-JORDI MONFORT CALLARISA (ERC-AM)
-ERICA BEL QUERALT (CUP)

Comissió informativa de ciutadania, cultura i lleure 

President/a titular: MERCÈ FISCHER CID
President/a suplent: JOAN ROIG CASTELL (ERC-AM)

Vocals titulars:
• JORDI BORT JUAN (ERC-AM)
• MARIBEL RAMON ABELLA (ERC-AM)
• JORDI CERVERA SOROLLA (ERC-AM)
• MERITXELL ULLDEMOLINS SUBIRATS (ERC-AM)
• XAVIER QUERALT QUERALT (CUP)
• FRANCISCO REVERTER SÁNCHEZ (Junts)
• NEUS SANCHO SANZ (PSC-CP)
• ANTONI CASTRO RUIZ (Desperta’t)

Vocals suplents:
-JOAN ROIG CASTELL (ERC-AM)
-YVETTE FIBLA COLOMA (ERC-AM)
-JORDI MONFORT CALLARISA (ERC-AM)
-ERICA BEL QUERALT (CUP)

Comissió informativa d'economia, gestió interna i seguretat  

President/a titular: JORDI BORT JUAN (ERC-AM)
President/a suplent: JOAN ROIG CASTELL (ERC-AM)

Vocals titulars:
• MARIBEL RAMON ABELLA (ERC-AM)
• MERCÈ FISCHER CID (ERC-AM)
• JORDI CERVERA SOROLLA (ERC-AM)
• MERITXELL ULLDEMOLINS SUBIRATS (ERC-AM)
• ERICA BEL QUERALT (CUP)
• FRANCISCO REVERTER SÁNCHEZ (Junts)
• NEUS SANCHO SANZ (PSC-CP)
• ANTONI CASTRO RUIZ (Desperta’t)

Vocals suplents:
-JOAN ROIG CASTELL (ERC-AM)
-YVETTE FIBLA COLOMA (ERC-AM)
-JORDI MONFORT CALLARISA (ERC-AM)
-XAVIER QUERALT QUERALT (CUP)

>> Consultar el certificicat de l'acord del ple del  25/07/2019.