Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici La pesca

La pesca

La pesca ha estat, juntament amb el turisme, la principal activitat econòmica de les Cases d'Alcanar. En els darrers anys, però, han anat desapareixent les barques més antigues i s'ha produït un procés de concentració de l'activitat com a conseqüència, principalment, de l'augment del preu del carburant. L'any 1974, la flota pesquera casenca estava integrada per 26 barques de motor. Actualment, la conformen 3 barques d'arrossegament i 4 d'arts menors (palangre, nanses i tresmall).

El tipus de pesca, com en la majoria de ports catalans, és de litoral (fins a 60 milles de la costa i 200 metres de profunditat). Les embarcacions d'arrossegament del port de les Cases d'Alcanar realitzen un període de veda biològica durant els mesos de juny i juliol. Durant aquest temps, els pescadors aprofiten per realitzar tasques de manteniment, reparació i posada a punt de les seves barques.


Confraria de pescadors Sant Pere

La Confraria de Pescadors de les Cases d'Alcanar es va constituir el 25 de març de 1942 sota el Patronat de Sant Pere Apòstol. Aquest ens té la representació dels interessos econòmics i professionals del sector extractiu pesquer en l'àmbit de la costa catalana, entre els districtes marítims de Tortosa i Vinaròs.

Funcions:

- Actuar com a òrgans consultius de l'Administració en totes aquelles qüestions que afectin la pesca marítima i que li siguin sotmeses.
- Emetre informe previ en relació amb les disposicions de caràcter general que regulin la pesca, quan afectin els respectius àmbits territorials.
- Elevar informes i propostes a l'Administració de la Generalitat sobre les matèries objecte de la seva competència.
- Informar els seus membres sobre els ajuts, els programes, les obligacions i la normativa que els afecta.
- Confeccionar les estadístiques de captura d'acord amb les instruccions del Departament.
- Vetllar pel compliment de l'obligació de desembarcament als ports i de venda a la llotja de la totalitat de les captures, i també de la normativa vigent en matèria de pesca i de comercialització fins a la primera venda.
- Sotmetre al Departament, per a la seva consideració i aprovació si s'escau, propostes de plans de pesca amb la finalitat d'equilibrar els recursos marins vius, els mitjans de producció i les captures.
- Planificar aquelles activitats tendents a incrementar la rendibilitat de l'esforç pesquer per mitjà de l'explotació racional de recursos i millorament de les condicions de treball.
- Donar la deguda cobertura a les exigències de comercialització de les captures millorant els sistemes organitzatius en benefici de les mateixes confraries i els consumidors.
- Afavorir la formació cultural i professional dels membres de les confraries, facilitant-los el coneixement de la tecnologia adequada en cada cas.
- Promoure els serveis necessaris adreçats a aconseguir una major eficàcia en el desenvolupament de les activitats pesqueres afavorint la creació d'empreses, associacions o cooperatives amb professionals del sector.

Responsable: Francesc Carrillo Sancho (patró major)
Adreça:  Callao, 6 – Les Cases d'Alcanar
Telèfon: 977 73 70 20

Llotja de la Confraria de pescadors

L'any 2010, l'empresa pública Ports de la Generalitat va dur a terme les obres de reforma de la llotja de peix del port de les Cases d'Alcanar; un projecte emmarcat en el 'Pla de millora de les llotges de Catalunya' que va suposar l'adequació de l'edifici als nous requeriments sanitaris, ambientals i de qualitat per tal d'optimitzar i modernitzar el procés de comercialització del peix, i a l'hora potenciar l'activitat del sector pesquer.

La llotja de peix del port de les Cases d'Alcanar disposa de diferents espais: una zona d'arribada i de descàrrega, sala de subhasta i zona de classificació i expedició, un espai per a ús veterinari i un magatzem. La zona de compradors es troba darrere de la línia de subhastes. D'aquesta manera, els visitants poden observar la subhasta del peix, sense interferir en les tasques del sector pesquer. Cada dia feiner, al voltant de les cinc de la tarda, té lloc la subhasta.

Secretari: Raül Ribot Matamoros
AdreçaMoll de Pesquers, s/n - Les Cases d'Alcanar
Telèfon: 977 73 70 20
Contacte: raulribot@cplescases.com