Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici La Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local

JUNTA DE GOVERN LOCAL (2019-2023)

>> Consulta els acords de la Junta de Govern Local de l'any 2022 i anteriors.

>> Consultar l'acte del ple del 28/06/2019 que ordena el funcionament de la corporació durant el període 2019-23.

El passat 26 de maig de 2019 van tenir lloc les eleccions municipals. El nou ajuntament es va constituir en data 15/06/2019. El Ple, en sessió de data 28/06/2019 va determinar les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local de la Corporació tindran lloc setmanalment cada dimecres, a les 13.30 hores, a la sala de juntes de l’Ajuntament, o lloc habilitat a l’efecte.

Es va constituir la Junta de Govern Local com a òrgan municipal de govern, col·legiat, de caràcter resolutori i presidida per aquesta Alcaldia.

Es van nomenar membres de la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament els regidors i regidores següents:

- Sr. JORDI BORT JUAN
- Sra. MARIBEL RAMON ABELLA
- Sra. MERCÈ FISCHER CID
-Sr. JORDI CERVERA SOROLLA

El ple va efectuar, a favor de la junta de govern local, una delegació genèrica d’atribucions en les matèries següents:

- Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals.

- Desenvolupar la gestió econòmica d’acord amb el pressupost aprovat i disposar despeses dins del límit de la seva competència.

- Operacions de Tresoreria quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment no superin el 15 per 100 dels ingressos liquidats en l’exercici anterior.

- Aprovar l’oferta d’ocupació d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball.

- Aprovar els instruments de planejament de desenvolupament del planejament general quan no estigui expressament atribuïda al Ple la competència, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.

- Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les ordenances municipals, exceptuant els casos en què aquesta facultat estigui atribuïda a altres òrgans.

- L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la contractació o concessió i estigui previst en el pressupost.

- Atorgar llicències, tret que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple o a la Junta de Govern Local.

- Ordenar la publicació i l’execució dels acords municipals i fer-los complir.

- Les competències que corresponen a l’Alcaldia en matèria de disciplina urbanística, incloent-se dins de la delegació les competències de l’Alcaldia corresponents a la protecció de la legalitat urbanística per a la restauració de la realitat física alterada i de l’ordre jurídic vulnerat, i les corresponents als expedients sancionadors que se’n poguessin derivar.

- Les competències que corresponen a l’Alcaldia en relació al règim sancionador previst a la Llei 20/2009, de 4/12/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats.

- Les competències que corresponen a l’Alcaldia en relació al règim sancionador previst a la Llei 11/2009, de 6/7/2009, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.

- Les competències que corresponen a l’Alcaldia en matèria d’adopció d’ordres d’execució per incompliment dels deures legals d’ús i conservació a què es refereix l’article 197 del Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3/8/2010, així com les derivades relatives als mitjans d’execució forçosa en cas d’incompliment d’aquelles ordres, i en concret, l’adopció d’actes que suposin la imposició de multes coercitives o l’inici de l’execució subsidiària.

- Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu import sigui igual o superior als 40.000 € (IVA exclòs) en els contractes d’obres i als 15.000 € (IVA exclòs) en la resta de contractes, tant administratius com privats, i no superin el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els 6.000.000 €, incloses les de caràcter plurianual, quan la seva duració no sigui superior a 4 anys, sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.

- L’autorització i la disposició de despeses, això com el reconeixement d’obligacions, quan la Junta de Govern Local sigui l’òrgan competent de contractació per delegació.

- La resolució de tots els expedients de subvencions, l’aprovació de les corresponents bases i convocatòries, així com la resolució, si s’escau, dels expedients de reintegrament.

- L’aprovació de llistats i padrons cobratoris.

- Acordar la devolució d’ingressos i fiances, avals i garanties.

- En matèria de subvencions i altres ingressos rebuts per l’Ajuntament: sol•licitar subvencions a altres organismes administratius o entitats privades, i posterior tramitació, sempre que la convocatòria no exigeixi que la sol•licitud s’hagi d’acordar pel Ple de l’Ajuntament.

- L’autorització de guals i contraguals permanents.

- L’aprovació de projectes d’obra i de serveis quan la Junta de Govern Local sigui l’òrgan competent de contractació per delegació.

- L’adquisició de béns i drets per quantia igual o superior als 15.000 € quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni els 3.000.000 €.

- L’alienació de béns patrimonials de quantia igual o superior a 15.000 € quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni els 3.000.000 €, sempre que, en cas de béns immobles, estigui prevista en el pressupost, i en cas de béns mobles, no es tracti de béns declarats de valor històric o artístic l’alienació dels quals no es trobi prevista en el pressupost.

El mateix ple també va acordar DELEGAR en la Junta de Govern Local la competència en les següents matèries:

1. L’exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de competència plenària i també declarar la lesivitat dels actes administratius emanats de l’Ajuntament.

2. L’aprovació de projectes, plecs de clàusules i demés actes i acords relatius a la tramitació i resolució d’expedients referents a l’exercici de les competències que d’acord amb allò que preveu la disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, corresponen al Ple municipal com a òrgan de contractació en relació amb els contractes d’obres, de subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, contractes administratius especials i contractes privats.

3. Operacions de Tresoreria quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment superin el 15 per 100 dels ingressos liquidats en l’exercici anterior.

4. Les operacions de crèdit de quantia acumulada dins de cada exercici econòmic superior al 10% dels recursos ordinaris del pressupost.

5. L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en el pressupost.

6. Els actes i acords relatius a la tramitació i resolució d’expedients referents a l’exercici de les competències que d’acord amb allò que preveu la disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, corresponen al Ple municipal en matèria de concessions sobre béns demanials i adquisició o alienació de béns immobles o altres béns o drets subjectes a legislació patrimonial, inclosos els declarats de valor històric o artístic.

>> Consulta els acords de la Junta de Govern Local de l'any 2022 i anteriors.

>> Consultar l'acte del ple del 28/06/2019 que ordena el funcionament de la corporació durant el període 2019-23.