Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici El Ple

El Ple

PLENARI (2019-2023):

El Ple de l’Ajuntament d’Alcanar està integrat per l’alcalde i per 12 regidors/es.

L’Ajuntament en Ple assumeix les atribucions que li atorga la Llei 7/1985 i qualsevol altra disposició normativa de rang superior, podent delegar aquelles atribucions que siguin susceptibles de ser-ho, amb l’abast i condicions establertes pel propi Ple Municipal i d’acord amb les condicions del Reglament Orgànic Municipal.

Un cop celebrades les eleccions locals el passat dia 26 de maig i constituït el nou Ajuntament, el Ple d'aquest ajuntament, en sessió de data 28/06/2019, va establir com a dia per a la realització de les sessions ordinàries del Ple, com a mínim cada dos mesos, l’últim dijous de mes, i si aquest dia fos festiu el primer dijous feiner, al Saló de sessions de l’Ajuntament, o lloc habilitat a l’efecte, d’acord amb el següent horari:

- A les 20.00h.              

Alhora, es faculta l’Alcaldia per suspendre la realització del Ple ordinari del mes d’agost, com a conseqüència del període vacacional, quan això no menyscabi la gestió dels assumptes municipals, així com per posposar o avançar la realització de les sessions ordinàries del Ple, dins del mateix mes de la realització, quan el dia fixat sigui festiu, o es trobi inclòs en un període vacacional.

Són sessions extraordinàries les que es convoquen qualsevol altre dia del mes a iniciativa de l’alcalde. Així mateix qualsevol Grup Municipal, podrà si reuneix la majoria necessària, sol.licitar la celebració d’un Ple extraordinari. Si la urgència dels temes a tractar ho aconsellés es podrà convocar sessió Extraordinària urgent, qualsevol dia i hora. En aquest cas, el Ple, un cop reunit, ratificarà la convocatòria.

Les sessions de l’Ajuntament se celebraran al Saló de Sessions de la Casa Consistorial. Les sessions de l’Ajuntament seran públiques, excepte en el cas que així ho acordi el Ple per majoria absoluta, i en raó de què els temes a tractar afectin el dret a l’honor, la intimitat personal o familiar i la pròpia imatge de les persones, en els termes de l’art. 18 de la Constitució, en relació amb l’art. 70 de la Llei 7/1985.

- Consultar la convocatòria de Ple

- Consultar l'acta o els acords de Ple.

- Escolta els àudios del Ple municipal. 

- Consulteu la composició actual del Ple.

- Consulteu totes les notícies sobre El Ple.