Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Competències i funcions de l'alcaldia

Competències i funcions de l'alcaldia

Competències i funcions de l'alcaldia

L'Alcalde és el President de la Corporació i, d’acord amb el previst a l’article 21 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local ostenta les següents atribucions:

a) Dirigir el govern i l'administració municipal.

b) Representar a l'ajuntament.

c) Convocar i presidir les sessions del Ple, excepte els supòsits previstos en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local i en la legislació electoral general, de la Junta de Govern Local, i de qualssevol altres òrgans municipals quan així s'estableixi en disposició legal o reglamentària, i decidir els empats amb vot de qualitat.

d) Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i obres municipals.

e) Dictar bàndols.

f) El desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el Pressupost aprovat, disposar despeses dins dels límits de la seva competència, concertar operacions de crèdit, a exclusió de les contemplades a la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, sempre que aquelles estiguin previstes al Pressupost i el seu import acumulat dins de cada exercici econòmic no superi el 10 per cent dels seus recursos ordinaris, excepte les de tresoreria que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives a cada moment no superi el 15 per cent dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior, ordenar pagaments i rendir comptes; tot això de conformitat amb el que es disposa en la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

g) Aprovar l'oferta d'ocupació pública d'acord amb el Pressupost i la plantilla aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.

h) Exercir la prefectura superior de tot el personal, i acordar el seu nomenament i sancions, inclosa la separació del servei dels funcionaris de la Corporació i l'acomiadament del personal laboral, donant compte al Ple, en aquests dos últims casos, en la primera sessió que celebri. Aquesta atribució s'entendrà sense perjudici del que es disposa en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim.

i) Exercir la prefectura de la Policia Municipal.

j) Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització.

k) L'exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de l'ajuntament en les matèries de la seva competència, fins i tot quan les hagués delegat en un altre òrgan, i, en cas d'urgència, en matèries de la competència del Ple, en aquest supòsit adonant al mateix en la primera sessió que celebri per a la seva ratificació.

l) La iniciativa per proposar al Ple la declaració de lesivitat en matèries de la competència de l'Alcaldia.

m) Adoptar personalment, i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe o d'infortunis públics o greu risc dels mateixos, les mesures necessàries i adequades donant compte immediatament al Ple.

n) Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les ordenances municipals, excepte en els casos en què tal facultat estigui atribuïda a altres òrgans.

ñ) derogat

o) L'aprovació dels projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos al pressupost.

p) derogat

q) L'atorgament de les llicències, tret que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple o a la Junta de Govern Local.

r) Ordenar la publicació, execució i fer complir els acords de l'Ajuntament.

s) Les altres que expressament li atribueixin la lleis i aquelles que la legislació de l'Estat o de les comunitats autònomes assignin al municipi i no atribueixin a altres òrgans municipals.

 

2.- Correspon així mateix a l'Alcalde el nomenament dels Tinents d'Alcalde.

3.- L'Alcalde pot delegar l'exercici de les seves atribucions, excepte les de convocar i presidir les sessions del Ple i de la Junta de Govern Local, decidir els empats amb el vot de qualitat, la concertació d'operacions de crèdit, la prefectura superior de tot el personal, la separació del servei dels funcionaris i l'acomiadament del personal laboral, i les enunciades en els paràgrafs a), e), j), k), l) i m) de l’apartat 1 d’aquest article.

No obstant això, podrà delegar en la Junta de Govern Local l'exercici de les atribucions contemplades en el paràgraf j).

Per Decret d’Alcaldia núm. 624/2019, de data 25/06/2019, en virtut del principi d’autoorganització i amb la finalitat de fer més eficaç la gestió dels assumptes municipals, s’efectua, a favor de la junta de govern local, una delegación genérica d’atribucions en le següents matèries:

- Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals. 

- Desenvolupar la gestió econòmica d’acord amb el pressupost aprovat i disposar despeses dins del límit de la seva competència. 

- Operacions de Tresoreria quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment no superin el 15 per 100 dels ingressos liquidats en l’exercici anterior. 

- Aprovar l’oferta d’ocupació d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball 

- Aprovar els instruments de planejament de desenvolupament del planejament general quan no estigui expressament atribuïda al Ple la competència, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització. 

- Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les ordenances municipals, exceptuant els casos en què aquesta facultat estigui atribuïda a altres òrgans. - L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la contractació o concessió i estigui previst en el pressupost. 

- Atorgar llicències, tret que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple o a la Junta de Govern Local.

 - Ordenar la publicació i l’execució dels acords municipals i fer-los complir. 

- Les competències que corresponen a l’Alcaldia en matèria de disciplina urbanística, incloent-se dins de la delegació les competències de l’Alcaldia corresponents a la protecció de la legalitat urbanística per a la restauració de la realitat física alterada i de l’ordre jurídic vulnerat, i les corresponents als expedients sancionadors que se’n poguessin derivar. 

- Les competències que corresponen a l’Alcaldia en relació al règim sancionador previst a la Llei 20/2009, de 4/12/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats. 

- Les competències que corresponen a l’Alcaldia en relació al règim sancionador previst a la Llei 11/2009, de 6/7/2009, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives. 

- Les competències que corresponen a l’Alcaldia en matèria d’adopció d’ordres d’execució per incompliment dels deures legals d’ús i conservació a què es refereix 1 l’article 197 del Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3/8/2010, així com les derivades relatives als mitjans d’execució forçosa en cas d’incompliment d’aquelles ordres, i en concret, l’adopció d’actes que suposin la imposició de multes coercitives o l’inici de l’execució subsidiària. 

- Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu import sigui igual o superior als 40.000 € (IVA exclòs) en els contractes d’obres i als 15.000 € (IVA exclòs) en la resta de contractes, tant administratius com privats, i no superin el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els 6.000.000 €, incloses les de caràcter plurianual, quan la seva duració no sigui superior a 4 anys, sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada. 

- L’autorització i la disposició de despeses, això com el reconeixement d’obligacions, quan la Junta de Govern Local sigui l’òrgan competent de contractació per delegació. 

- La resolució de tots els expedients de subvencions, l’aprovació de les corresponents bases i convocatòries, així com la resolució, si s’escau, dels expedients de reintegrament. - L’aprovació de llistats i padrons cobratoris. 

- Acordar la devolució d’ingressos i fiances, avals i garanties. 

- En matèria de subvencions i altres ingressos rebuts per l’Ajuntament: sol•licitar subvencions a altres organismes administratius o entitats privades, i posterior tramitació, sempre que la convocatòria no exigeixi que la sol•licitud s’hagi d’acordar pel Ple de l’Ajuntament. 

- L’autorització de guals i contraguals permanents. 

- L’aprovació de projectes d’obra i de serveis quan la Junta de Govern Local sigui l’òrgan competent de contractació per delegació. 

- L’adquisició de béns i drets per quantia igual o superior als 15.000 € quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni els 3.000.000 €. 

- L’alienació de béns patrimonials de quantia igual o superior a 15.000 € quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni els 3.000.000 €, sempre que, en cas de béns immobles, estigui prevista en el pressupost, i en cas de béns mobles, no es tracti de béns declarats de valor històric o artístic l’alienació dels quals no es trobi prevista en el pressupost.