Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Canal d'alerta antifrau

Canal d'alerta antifrau

El Ple d’aquesta Corporació ha aprovat en sessió celebrada el 28 de juliol de 2022 el Pla antifrau de l’Ajuntament d’Alcanar. L'objectiu del Pla és doble: garantir un bon ús dels recursos provinents de la Unió Europea i assegurar que la utilització d'aquests fons s'ajusta a les finalitats per les quals han estat assignats. Per fer-ho, el text planteja un seguit de mesures, que s'estructuren al voltant de les quatre àrees del cicle antifrau: prevenció, detecció, correcció i persecució.

  

Juntament amb l’aprovació del Pla antifrau, el Plenari de l’Ajuntament ha subscrit la declaració internacional antifrau basada en els valors de la integritat, objectivitat, rendició de comptes i honradesa. 

  

El Pla preveu que els ciutadans que tinguin coneixement de fets que puguin ser constitutius de frau o irregularitat, en relació a projectes finançats total o parcialment amb càrrec als fons Next Generation, puguin alertar d’aquesta situació mitjançant al Canal d’alertes de l’Ajuntament d’Alcanar. Aquest canal s’instrumentalitza mitjançant la següent direcció de correu electrònic: comiteantifrau@alcanar.cat.

 

L’examen de les comunicacions o les alertes presentades i la proposta de mesures que puguin derivar-se’n recaurà en el Comitè Antifrau de l’Ajuntament d’Alcanar, que actuarà de la manera prevista al Pla. Qualsevol alerta presentada serà tractada per part del Comitè Antifrau amb la deguda confidencialitat.

 

A més a més d’aquest Canal d’alerta existeixen canals externs al propi ajuntament habilitats per alertar de possibles fraus: