Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Tauler d'anuncis i edictes

Tauler d'anuncis i edictes

TAULER D'ANUNCIS ANY 2017

-11-12-2017 - Anunci esmena i aprovació definitiva Bases subvencions als millors esportistes locals, exercici 2017 (anunci al BOPT)

-11-12-2017 - Anunci bases bases i convocatòria lloc treball Oficial 2a Brigada Municipal d'Obres i Serveis (anunci al BOPT)

-13-11-2017 - Anunci licitació subministrament lluminàries per renovació enllumenat públic t.m. Alcanar (anunci al BOPT)

-31-10-2017 - Anunci exposició pública llicència d'activitat ús provisional taller mecànic (anunci al DOGC, anunci al BOPT, anunci Mes Ebre)

-24-10-2017 - Anunci bases aprovació definitiva Reglament de mitjans de comunicació (anunci al BOPT)

-23-10-2017 - Anunci bases i convocatòria premis en règim de concurrència competitiva, per a esportistes locals d'Alcanar 2017 (anunci al BOPT)

-26-09-2017 - Anunci contractació professorat Escola Municipal de Música d'Alcanar (Decret Alcaldia núm. 642/2017, de 12/09/2017) (anunci al BOPT)

-20-09-2017 - Anunci contractació professorat Escola Municipal Música d'Alcanar (Decret Alcaldia núm. 633/2017) (anunci al BOPT)

-20-09-2017 - Anunci contractació professorat Escola Municipal Música d'Alcanar (Decret Alcaldia núm. 630/2017) (anunci al BOPT)

-19-09-2017 - Anunci aprov. definitiva pressupost municipal, plantilla personal i bases d'execució 2017 (anunci al BOPT)

-28-08-2017 - Anunci formalització contracte orquestres Festes d'Agost 2017 Les Cases d'Alcanar (anunci al BOPT)

-22-08-2017 - Anunci aprov. preus públics matrícula Escola Municipal d'Arts Plàstiques (anunci al BOPT)

-22-08-2017 - Anunci aprov. bases per ajuts beques transport per estudis postobligatoris (anunci al BOPT)

-22-08-2017 - Anunci derogació preus públics Butlletí Informatiu Alcanar (anunci al BOPT)

-22-08-2017 - Anunci aprov. bases subvencions a entitats culturals i socials Alcanar 2017 (anunci al BOPT)

-22-08-2017 - Anunci aprov. inicial Reglament mitjans de comunicació local (anunci al BOPT)

-18-08-2017 - Anunci aprov. inicial pressupost municipal Corporació, bases execució i plantilla de personal exercici 2017 (anunci al BOPT).

-18-08-2017 - Anunci aprov. definitiva Reglament de Participació Ciutadana i Qualitat Democràtica (anunci al BOPT)

-21-07-2017 - Anunci aprov. inicial modificació Ordenança Fiscal núm. 2 reguladora de la taxa per l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (anunci al BOPT).

-18-07-2017 - Anunci contractació professorat de reforç Escola Municipal de Música d'Alcanar per tasques de planificació curs (anunci al BOPT).

-11-07-2017 - Anunci parador desconegut exp. contribucions especials titulars xarxa abastament urb. Serramar, d'Alcanar-Platja (anunci al BOE)

-29-06-2017 - Anunci aprov. inicial projecte d'obres reurbanització carrer Càlig (tram plaça Major - carrer Méndez Núñez) (anunci al DOGC) (anunci al BOPT)

-28-06-2017 - Anunci aprov. inicial projecte reurbanització Pge. Espanyol-C/ Angel Guimerà (tram Passatge Espanyol-C/ Ramon i Cajal) (anunci al DOGC) (anunci al BOPT)

-28-06-2017 - Anunci notificació per parador desconegut propietari immoble C/ Clavells, d'Alcanar-Platja (anunci al BOE)

-28-06-2017 - Anunci licitació autoritzacions usos i serveis de temporada guingueta Pl. Lluís Companys 2017 (anunci BOPT)

-29-05-2017 - Anunci aprov. inicial proj. subministrament aigua tram urbanització Selma-Cases (anunci BOPT).

-26-05-2017 - Anunci de convocatòria procés de selecció lloc de treball Intervenció municipal (anunci DOGC).

-15-05-2017 - Anunci bases per a la provisió plaça Intervenció municipal mitjançant interinatge (anunci al BOPT)

-15-05-2017 - Anunci extracte DOGC bases i convocatòria provisió selecció plaça vigilant instal·lacions Fanecada (anunci al DOGC)

-12-05-2017 - Anunci notifica expedient núm. 2015-194-OEX2015001. Inici d'expedient d'ordre d'execució (anunci al BOPT)

-12-05-2017: Anunci sobre aprovació inicial del Pla de millora urbana los Codonyers del terme municipal d'Alcanar (anunci al DOGC)

-05-05-2017: Anunci bases i convocatòria provisió plaça vigilant de la Fanecada (règim laboral temporal, contracte de relleu) i constitució de borsa de treball (anunci al BOPT)

-05-05-2017: Anunci baes i convocatòria proves selectives plaça tècnic auxiliar turisme, amb sistema de concurs, (personal laboral temporal), i constitució de borsa de treball (anunci al BOPT)

-04-05-2017: Anunci convocatòria per a la provisió de la plaça de Jutge/ssa de Pau titular d'Alcanar (anunci al BOPT)

-03-05-2017: Anunci Decret Alcaldia núm. 119/2017, de data 23/02/2017, padró municipal (anunci al BOPT)

-03-05-2017: Anunci Decret Alcaldia núm. 122/2017, de data 24/02/2017, padró municipal (anunci al BOPT)

-03-05-2017: Anunci Decret Alcaldia núm. 81/2017, de data 10/02/2017, padró municipal (anunci al BOPT)

-03-05-2017: Anunci Decret Alcaldia núm. 82/2017, de data 10/02/2017, padró municipal (anunci al BOPT)

-03-05-2017: Anunci esmena error masterial bases concurs disseny nou logotip emissora local "Alcanar-Ràdio" (anunci al BOPT)

-26-04-2017: Anunci aprov. definitiva modificació de crèdits P1/2017 (anunci al BOPT)

-31-03-2017: Anunci convocatòria certamen de treballs de recerca i d'investigació d'Alcanar, 2017 (anunci al BOPT)

-26-03-2017: Anunci aprov. Bases i convocatòria del concurs per al disseny d'un nou logotip de l'emissora local Alcanar Ràdio (anunci al BOPT)

-22-03-2017: Anunci aprov. clàusules i licitació per a la redacció del projecte executiu del projecte d'obres del Cinema-Teatre-Auditori José A. Valls (anunci al BOPT)

-22-03-2017: Anunci aprov. inicial expedient núm. P1/2017 de modificació de crèdits (anunci al BOPT).

-22-03-2017: Anunci formalització contracte CRONORENT SL subministrament 4 vehicles Brigada Municipal d'Obres i Serveis (3) i departament d'Urbanisme (1) (anunci al BOPT)

-22-03-2017: Anunci Delegació de funcions d'Alcaldia a favor de la 1a tinent d'alcalde del 15.03.2017 al 17.03.2017. Decret d'Alcaldia núm. 161/2017 (anunci al BOPT)

- 01.03.2017: Anunci aprov. preus públics accions formatives Programa de Competitivitat Empresarial, 2017 (anunci al BOPT).- 06.03.2017: Anunci formalització contracte projecte d'enderroc dels habitatges situats al C/ Bugambíl·lia, núm. 3, d'Alcanar-Platja (anunci al BOPT).

- 01.03.2017: Anunci aprov. inicial Pla de participació ciutadana. + Reglament (anunci BOPT)

- 01.03.2017: Anunci aprov. inicial Pla local de joventut, 2017-2019 (anunci BOPT)

- 28.02.2017: Anunci contractació professora de l'Escola Municipal de Música. Caràcter laboral temporal. Decret d'Alcaldia núm. 63/2017 (anunci BOPT)

- 28.02.2017: Anunci per extinció mandat Síndic Municipal de Greuges d'Alcanar (anunci BOPT)

- 13.01.2017: Anunci sobre informació pública d'una autorització d'usos provisionals (exp. 2016-2399-LOP2016124). (anunci DOGC)

- 03.01.2017: Anunci aprov. inicial pla millora urbana C/ Barcelona, LCA (anunci BOPT) (anunci DOGC)

- 17.01.2017: Anunci aprov. definitiva Bases de la 2a Exposició d'art i flors (anunci BOPT)

-12.01.2017: Anunci contractació d'auxiliar administratiu. Caràcter interí. + Integrants de la borsa treball.(anunci BOPT)

-10.01.2017: Anunci aprov. inicial Text refós del Reglament del Consell Escolar Municipal (anunci BOPT(anunci DOGC) Diari Mes Ebre

-05.01.2017: Anunci aprov. definitiva Bases concessió beques transport estudis postobligatoris (curs 2015-2016) (anunci BOPT)

-05.01.2017: Anunci aprov. definitiva Bases convocatòria concessió d'ajuts econòmics, per a l'adquisició de llibres escolars (curs 2016-2017) (anunci BOPT)

-05.01.2017: Anunci aprov. definitiva Bases convocatòria atorgament subvencions per activitats entitats culturals, esportives i socials (exercici 2016) (anunci BOPT)

-05.01.2017: Anunci aprov. definitiva Bases convocatòria concessió d'ajuts econòmics per assistència a llars d'infants (curs 2015-2016) (anunci BOPT)


Alcanar Ràdio

Butlletí Alcanar