Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Opinió grups municipals: novembre 2020

Opinió grups municipals: novembre 2020

 NOMÉS SÍ ÉS SÍ

Justificar qualsevol forma de violència sexual per una actitud o element considerat falsament com a permissiu per part d’una dona, no es pot ni consentir ni tolerar. Només sí és sí, i no hi ha cap altra forma d’en-tendre-ho. Això no obstant, la violència sexual no és l’única forma de violència masclista; n’hi ha en tots els àmbits: no sols en el de la parella o exparella, sinó també en el familiar, el social, el laboral i el comunitari. La  comprensió  de  totes  les  formes  de  violència  envers  les  dones  és  fonamental per executar mesures de prevenció i abordatge que com-baten els estereotips de gènere, i han de partir de la premissa que es tracta d’una violència que patim les dones pel sol fet de ser-ho, en el marc d’unes relacions de poder desiguals entre homes i dones.

El confinament ha estat molt dur per a les dones víctimes de violències masclistes, i ha fet molt més fàcil a l’agressor el control sobre la dona; el nombre de trucades i atencions s’han vist incrementades, sobretot en èpo-ca de confinament. Evidentment que cal garantir la recuperació i reparació de  les  víctimes,  és  vital;  però  cal  treballar  per  prevenir,  per  evitar  el  risc,  apostar  per  la  formació  i  envers  accions  per  assolir  l’objectiu  de  violèn-cia zero. Des de l’equip de govern hem assumit el compromís de treballar per desplegar accions que posen fi a les violències masclistes i garantir l’atenció i recuperació de les víctimes. Estem elaborant un protocol contra les violències masclistes en espais d’oci, treballat per totes les dones del consistori, que formarà part del Pla Local de Dones; hem implementat els punts lila en els espais d’oci nocturn, que reprendrem un cop ens ho per-meta la pandèmia; les diferents campanyes de conscienciació a través dels comerços locals; formacions al personal de l’Ajuntament, tècnics i Policies Locals, i membres de l’equip de govern; formació específica en accions contra les violències masclistes per part de la tècnica en polítiques d’igual-tat; difusió, a través dels mitjans de comunicació locals, dels telèfons i es-pais d’atenció a les dones en situació de risc; impulsar campanyes a l’ins-titut; i l’ampliació de recursos humans i econòmics en l’àmbit de la dona.

El 25 de novembre és el dia internacional per l’eliminació de la violència envers les dones. Cal fer accions per a visibilitzar, però no oblidem que cal treballar tot l’any, des de la transversalitat i sumar esforços; la nostra causa no és exclusiva de dones, és una causa de tots i de totes.

----------------------

 Ajudes amb retard i insuficients

Des de l’equip de govern d’ERC s’han aprovat les bases per als ajuts a les empreses afectades per la COVID19, des de la CUP voldríem fer unes consideracions al respecte:

Considerem que estes ajudes arriben amb retard, la crisi sanitària, eco-nòmica i social de la COVID19 amb l’aplicació de l’estat d’alarma es va produir  al  març  i  ERC  porta  a  aprovació  els  pressupostos  municipals  el  30  de  juliol,  on  ja  es  contemplava  esta  línia  d’ajuts  per  a  cobrir  les  despeses  de  l’impost  de  vehicles  de  tracció  mecànica  i  la  taxa  de  les  basures, i tres mesos després aproven les bases. Fet que no vol dir que les empreses puguin accedir a estes subvencions, ara ha de passar un període  d’exposició  pública  d’estes  bases  i  posteriorment  procedir  a  la  seua  convocatòria,  serà  llavors  quan  les  empreses  i  autònomes  del  nostre municipi podran demanar estes ajudes i novament esperar a que estes se resolguen per accedir ja sí a les ajudes. Perquè han estat neces-saris tres mesos per aprovar les bases d’unes ajudes tan necessàries?

I l’altre fet que volem ressaltar és que creiem que estes ajudes no són su-ficients, sabem que des de l’administració local no es pot donar cobertu-ra a totes les necessitats que una situació tan complexa com l’actual re-quereix, tant des de la Generalitat, com del de l’Estat cal l’aplicació d’un paquet de mesures de rescat social i dels sectors més afectats per la cri-si. Però en l’àmbit municipal tenim exemples de pobles del nostre entorn que sí estan aprovant ajudes directes a les empreses, autònoms i al petit comerç per tal d’assegurar la continuació de sectors importants. La res-posta de l’Ajuntament d’Alcanar per ajudar a bars i restaurants i centres d’estètica que s’han vist obligats a tancar en aquesta segona onada, com a mínim 30 dies, és una ajuda que ja es tenia prevista un 30 de juliol? Com  deiem  abans  des  dels  ajuntaments  no  es  pot  donar  resposta  a  totes les necessitats que una situació com l’actual requereix, per això des  dels  partits  que  governen  en  entitats  supramunicipals  s’ha  d’exi-gir a estes que escolte les demandes del món local i s’augmentin els recursos  públics  i  les  mesures  extraordinàries  per  poder  fer  front  a  l’emergència  sanitària,  social  i  econòmica  que  estem  vivint,  per  això  des de la CUP presentarem una moció al ple de novembre que reculle estes demandes.

 -----------------------

SOLUCIONS O POPULISME ?

La gent quan parla de solucions, d’entrada hauria de fer referencia a la  resposta satisfactòria a un problema, un dubte o una qüestió.

Fer un ús inapropiat de tota acció per tal de buscar una solució, no deixa de ser un acte malintencionat en certa manera, que amaga al-tres interessos abans que buscar la solució al problema en qüestió. I quins interessos poden ser aquests???

I d’això que pot semblar una mica enrevessat, malauradament en sa-ben molt aquets últims temps al nostre ajuntament, ja què son molt els  titulars,  els  anuncis,  les  insinuacions  però  poques  les  solucions  reals i definitives, i d’això en tenim un grapat d’exemples que només porten a confrontacions estèrils.

Per exemple quan traslladem la política de despatx a les xarxes soci-als, buscant una confrontació entre diferents administracions, grups polítics o persones, on justament en aquests llocs poca cosa es podrà solucionar, però si ens pot servir per utilitzar el problema per fer una promoció personal o política. I encara és més deshonest quan s’utilit-za el nom d’un poble per a fer-ho.

No és pot utilitzar la confusió i neguit de la gent quan hi ha un bom-bardeig continuat de normes, recomanacions i actualitzacions, per fer unes reivindicacions que ja estan contemplades, consensuades i autoritzades des de fa mesos, com és el cas del pas de la pagesia al terme municipal de Vinaròs.

Un clar exemple d’intentar confondre a la ciutadania buscant un interès partidista i populista, és la gestió que ha portat de les subvencions dels aiguats de l’octubre del 2018. Una nefasta gestió política municipal que ha portat a la ciutadania a crear-li unes falses expectatives econòmi-ques, augmentant així la seva frustració.

Per molt que una mentida es repeteixi moltes vegades, mai serà una veritat.No ens esplaiarem, però podríem donar més exemples al respecte, com ara la gestió de les càmeres de vigilància dels contenidors, la iden-tificació de les “caques” dels gossos, el projecte d’urbanització dels codonyers...molts de titulars i poques solucions!!!

En canvi, des del nostre grup municipal hem apostat sempre per fer una gestió responsable, des de l’oposició, buscant sempre el millor per al nostre municipi i la nostra gent. Un exemple d’això son els pas-sos que s’estan realitzant per solucionar la reivindicació històrica del port de les Cases, gestió que fa diversos anys el nostre grup va iniciar i que ara s’està materialitzant amb les proves de la maqueta del futur port de les cases d’Alcanar.

Per tant, dit això podem arribar a la conclusió que potser ens fa falta més una política efectiva i no una política d’aparador que pot semblar d’entrada molt bonica i cridanera, però en realitat és poc efectiva, vist lo vist.

 -----------------------

Des de l’aprovació de la pròrroga del conveni l’any 2003 fins a l’actua-litat, s’han  marcat un seguit d’esdeveniments fruits d’una gestió defici-ent, dels diferents equips de govern d’aquest Ajuntament.

Des del 2006 governats per ERC.

Durant 17 d’anys, s’ha intentat desprestigia el conveni fet per l’anterior equip  de  govern,  dient  que  la  pròrroga  feta  a  l’empresa  SOREA  S.A.  fregava la il·legalitat, ho avaluaven uns informes desfavorables fets per l’anterior  interventor,  secretaria,  i  Diputació.  Que  lo  ideal  hagués  sigut  fer un concurs públic en diferents empreses del sector en concurrència. Aquests informes han estat sol·licitats per tots els grups de l’opo-sició, i fins al 21-10-2020 no se’ns han facilitat, per poder contrastar la veracitat d’aquesta suposada il·legalitat (deixades de funcions i Pre-varicació). L’any 2005, s’aprova una pujada del 25% respecte a les ta-rifes del 1997. No obstant la pujada, del servei segueix sent deficitari, i  l’Ajuntament  ha  de  desemborsar  el  diferencial  del  cost  del  servei,  via  pressupostos. Els anys 2011 i 2017 es tornen ha aprovar unes altres ta-rifes que finalment no s’executen. Des de l’aprovació de les tarifes l’any 2005 el desequilibri del servei ha tingut un cost de quasi 1 milió d’euros.

Per  aquest  desequilibri,  SOREA  SA.  va  fer  algunes  demandes  judi-cials  davant  el  Tribunal  Contenciós  Administratiu  per  a  l’aprovació  de  les  retribucions  pel  servei  d’aigües  a  Alcanar,  corresponent  als  exercicis 2005-2011, la sentència condemna a pagar a l’Ajuntament la quantitat de 557.274,05€.

La resta de retribucions pendents, es pagaran via pressupostos Muni-cipals, durant cinc anys, fruit d’un acord entre l’Ajuntament i l’empresa, menys els interessos generats pel desequilibri que l’empresa SOREA ha condonat a l’Ajuntament fruit de l’acord pres entre les dues parts.

ERC  diu  a  la  revista  del  mes  d’octubre  amb  el  seu  comunicat,  en  aquest acord del 24-09-2020 on s’aprova l’Ordenança de les tarifes i preus de l’aigua per al 2021, posa fi a 17 anys de despropòsits i una gestió irresponsable que acabarà costant al municipi 1,1 milions d’euros. Estem completament d’acord. La realitat d’aquest procés és que durant 17 anys el govern d’ERC NO HA PUJAT L’AIGUA  utilitzant aquests informes per fer pressió sobre els grups polítics partícips de la  pròrroga  del  conveni  2003,  per  què  no  tenien  cap  classe  d’argu-ment mes per justificar la seva irresponsabilitat davant aquest tema, en l’actualitat segueixen en la mateixa tàctica,  intentant confondre a la  gent  dient  que  DESPERTA’T  i  el  seu  responsable  Antonio  Castro  van contra el poble.


Contra el poble van tots aquells que aprofiten la bona voluntat dels  ciutadans  per  fer  la  seva  política  partidista  en  la  careta  de  la transparència!

-----------------------El PSC AL COSTAT DE LA RESTAURACIÓ, EL COMERÇ I EL MÓN ESPORTIU.

Davant la crisi sanitària, sempre hem defensat que cal actuar de forma coordinada i coherent, acceptant les decisions que prenguin les autori-tats competents. Creiem que en situacions tan greus com aquestes cal treballar units i unides, ja que el nostre objectiu és compartit: acabar amb aquesta pandèmia.
 
Des de la lleialtat cal també ser crític per millorar una gestió que a vegades sembla que es fa sense seguir un pla lògic. Aquesta és la sensació que te-nim amb les mesures de la Generalitat tancant restauració i centres d’estèti-ca, i ara activitats de lleure i del teixit esportiu (clubs, entitats i gimnasos) per 15 dies... i no sabem si més. Aquestes accions tenen una clara afectació en l’economia local i en la ciutadania. Per això, és la nostra obligació denunciar la manca de previsió i planificació. I també denunciar que la quantitat d’aju-des anunciada és del tot insuficient per cobrir les despeses de tancament d’uns sectors tan importants per a l’economia del nostre municipi.
 
Ens trobem davant un Govern que en lloc de governar, envia cartes; que  en  lloc  de  dialogar  amb  el  sector  o  buscar  acords  al  Parlament,  no  aclareix  on  van  les  inversions  que  provenen  del  Govern  de  l’Es-tat, i pren decisions sense pactar-les amb els sectors afectats. És per això que el Grup socialista d’Alcanar presentarà al Ple una moció per reclamar ajudes al Govern de la Generalitat pels sectors de la restau-ració, salons de bellesa i al teixit esportiu local. Exigim que l’anunci fet per la Generalitat de disposar d’una partida per ajudes al sector de la restauració i el comerç, sigui real, efectiu i a fons perdut. Volem asse-gurar que es podran pagar lloguer de locals, sous del personal i evitar tancaments de negocis i empreses. I cal també, un veritable pla de re-activació del sector de l’Esport i l’Activitat física, tan important per a la salut i el benestar emocional de la ciutadania, amb línies d’ajut directes i no mitjançant crèdits. Un pla que garanteixi el sosteniment del nostre model esportiu, juntament amb línies d’ajut a les famílies que permetin l’accés de tothom a la pràctica esportiva en condicions d’equitat.
 
Volem, especialment, donar total suport a les persones afectades en aquests  sectors,  que  ja  van  patir  els  efectes  del  tancament  de  l’ac-tivitat  al  llarg  de  més  de  dos  mesos  a  principis  d’any  i  que  ara,  amb  aquestes noves mesures tornen a veure com han d’abaixar persianes. Des  del  PSC,  estem  i  estarem  al  seu  costat  defensant  els  seus  inte-ressos que són els interessos d’Alcanar, Les Cases i Alcanar-Platja.
-----------------------