Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Ajuntament Comunicació i premsa Notícies Resultat de les votacions del Ple ordinari del dia 28 de novembre

Resultat de les votacions del Ple ordinari del dia 28 de novembre

| El Ple

La sessió plenària ordinària del 28 de novembre va començar a les 20.05 h i va consistir en el debat i aprovació dels següents punts de l'ordre del dia:

A) Part resolutiva

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors, de data 26/09/2019.
Antonio Castro, del grup municipal Desperta't, demana procedir a la votació per separat de les diferents actes de les sessions.

a) 26.09.2019: s'aprova amb els vots a favor d'ERC, PSC i Junts per Alcanar i els vots en contra de Desperta't i la CUP.

b) 15.10.2019: s'aprova per unanimitat.

c) 21.10.2019:s'aprova amb els vots favorables de tots els grups polítics a excepcició de la regidora de la CUP que hi vota en contra.

3. Proposta de la regidoria d'Hisenda de modificació d'Ordenança Fiscal Reguladora de la Llicència d'obertura d'establiments i activitats. S'aprova per unanimitat tret de Desperta't que s'hi absté.

4. Proposta de la regidoria d'Hisenda de modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. S'aprova per unanimitat tret de Desperta't que s'hi absté.

5. Proposta de la regidoria d'Hisenda de modificació d'Ordenança Fiscal Reguladora per la prestació del servei de bàscula. S'aprova per unanimitat. 

6. Proposta de la regidoria de Joventut d’aprovació de la prórroga del Pla Local de Joventut d’Alcanar (exercici 2020). Tots els grups municipals hi voten a favor, menys la CUP que s'hi absté.

7. Proposta de la regidoria d’Afers Socials i Famílies d’aprovació de la prórroga del Pla Local de Polítiques Dones d’Alcanar (anualitat 2020). Tots els grups municipals hi voten a favor, menys la CUP que s'hi absté.

8. Proposta de la regidoria d’Urbanisme d’aprovació de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana definició divisió poligonal àmbit Montecarlo. Tots els grups municipals hi voten a favor, menys la CUP que s'hi absté.

9. Proposta de la regidoria d’Urbanisme relativa al Pla Especial Urbanístic del Front Marítim de les Cases d’Alcanar. S'aprova per unanimitat.

10. Proposta de la Regidoria de Medi Ambient d’aprovació inicial del Plànol de Delimitació de Mesures de Prevenció dels Incendis Forestals al terme municipal d’Alcanar. S'aprova per unanimitat.

11. Proposta regidoria de Medi Ambient de suspensió provisional en les zones afectades per la modificació del Mapa de Capacitat Acústica d’Alcanar. Tots els grups municipals hi voten a favor, menys la CUP que s'hi absté.

12. Moció de la CUP en rebuig a la Llei Aragonès. Aquesta moció no prospera: Despertat't i la CUP hi voten a favor, ERC-AM i Junts per Alcanar hi voten en contra, i el PSC s'hi absté. 

13. Moció d'ERC en suport de la festa dels bous. Aquesta moció es retira.

14. Moció de Desperta't de suport a la celebració de les festes tradicionals amb bous a Catalunya. Aquesta moció es retira.

15. Moció d'ERC contra les violències masclistes. S'aprova per unanimitat.

16. Moció d'ERC en reconeixement a la dona del mon rural i pesquer. S'aprova per unanimitat. 

17. Moció d'ERC per l'eliminació de la taxa rosa i per la bonificació de productes d'higiene femenina. S'aprova per unanimitat. 

18. Moció de Desperta't de petició d'inici dels tràmits per a la redacció dels projectes d'expropiació i urbanització dels terrenys per a l'ampliació del camí de Virol, camí del Carreró i la nova obertura del vial N340 al carrer Marjal. Aquesta moció es retira.

19. (Urgència). Proposta d’Alcaldia que eleva al Ple de al Corporació per raons d’Urgència, per la designació, si s’escau, de membre representant de la Fundació Montsià. La votació de la urgència s'aprova per unanimitat. El punt del dia s'aprova amb els vots a favor d'ERC-AM i l'abstenció de la resta de grups municipals.

20 (Urgència). Moció conjunta d’ERC i Desperta’t, en suport de la festa dels bous. La votació de la urgència s'aprova per unanimitat. El punt del dia s'aprova amb els vots a favor de tots els grups municipals, tret de la CUP que hi vota en contra.

Alcanar Ràdio

Butlletí Alcanar