Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Ajuntament Comunicació i premsa Notícies Resultat de les votacions del Ple ordinari del dia 24 de setembre de 2020

Resultat de les votacions del Ple ordinari del dia 24 de setembre de 2020

| El Ple

La sessió plenària ordinària, d'ahir, 24 de setembre, va començar a les 20.05 h i va finalitzar a les  00.20 h.

La sessió plenària va consistir en el debat i aprovació dels següents punts de l'ordre del dia:

A) Part resolutiva

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors, de data 30/07/2020 i 2/09/2020.
L'acta de data 30/07/2020 s'aprova amb el vot favorable d'ERC, PSC, Junts per Alcanar i la CUP; Desperta't hi vota en contra.
L'acta de data 2/09/2020 s'aprova amb el vot favorable de tots els membres del ple; tret de Desperta't que hi vota en contra.

2. Dació de compte Decrets Alcaldia (del 2020-0071 fins al 2020-0793).

3. Dació de compte de la liquidació del pressupost exercici 2019.

4. Dació de compte - Superàvit liquidació pressupost 2019.

5. Proposta d'Alcaldia de reconeixement, si s'escau de compatibilitat per a exercir una segona activitat, de naturalesa privada (Jordi S.P.). S'aprova per unanimitat.

6. Proposta de la regidoria d'Hisenda de modificació de l'Ordenança Fiscal núm.13 reguladora de la taxa per l'entrada a través de les voreres i reserves de via pública per aparcaments exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies. S'aprova amb el vot favorable de tots els membres del ple.

7. Proposta de la regidoria d'Hisenda d'aprovació provisional de l'Ordenança general reguladora de les tarifes i preus per a la prestació del servei municipal de subministrament d'aigua potable. S'aprova amb el vot favorable d'ERC, PSC i Junts per Alcanar. La CUP i Desperta't hi voten en contra.

8. Proposta de la regidoria de Joventut d'aprovació del Pla Local de Joventut d'Alcanar (2021-2023). S'aprova per unanimitat.

9. Proposta de la Regidoria de la Brigada Municipal, que eleva a la Junta de Govern Local, si s'escau, de modificació del contracte de neteja dels edificis i dependències municipals de l'Ajuntament d'Alcanar. Es retira la proposta.

10. Proposta de la regidoria de Festes, de modificació transitòria i excepcional, de trasllat de l'elecció de pubilla i hereu major i l'inici del pubillatge de les pubilles i hereus (grans i/o infantils) corresponent al període 2020-2021. S'aprova amb el vot favorable de tots els membres del ple.

11. Moció d'ERC de denúncia de l'espionatge polític i per demanar aclarir els fets del "Catalangate". S'aprova amb el vot favorable d'ERC, la CUP i Junts per Alcanar. Desperta't s'hi absté i el PSC hi vota en contra.

12. Moció de la CUP per un nou programa de competitivitat empresarial. La moció no prospera; amb 5 vots a favor del PSC, la CUP i Desperta't i 8 vots en contra d'ERC.

13. Proposta de dació de compte de renúncia del regidor del grup municipal de Junts, declaració de vacant i sol·licitud de nomenament de vacant per la Junta Electoral.

B) Torn obert de paraules

14. Torn obert de paraules

>> Pots tornar a escoltar el ple al web d'Alcanar Ràdio

Alcanar Ràdio

Butlletí Alcanar