Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Ajuntament Comunicació i premsa Notícies Resultat de les votacions del ple ordinari del 29 de setembre del 2022

Resultat de les votacions del ple ordinari del 29 de setembre del 2022

| El Ple

La sessió ordinària del ple municipal d'ahir, 29 de setembre, va començar a les 20.01 h i va finalitzar a les 23.20 h. No van poder-hi assistir els regidors d'ERC, Jordi Monfort i Jordi Cervera, que van justificar la seua absència. La sessió plenària va consistir en el debat i aprovació dels següents punts de l'ordre del dia:

A) Part resolutiva

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior, de data 28/07/2022. El Ple de l'Ajuntament aprova per unanimitat l'acta de la sessió de Ple de data 28/07/2022.

2. Aprovació de l'acta de la sessió anterior, de data 5/08/2022. El Ple de l'Ajuntament aprova per 10 vots a favor (6 d'ERC-AM, 1 de la CUP, 1 del PSC-CP, 1 de Junts i 1 de Desperta't), amb cap vot en contra i 1 vot d'abstenció (de la CUP), l'acta de la sessió Plenària de data 05/08/2022.

3. Dació de compte Decrets Alcaldia (del 2022-0740 fins al 2022-0943). El Ple de l'Ajuntament es dona per assabentat dels Decrets d'Alcaldia compresos entre el 740/2022 i fins al 943/2022.

4. Dació de compte de l’alcaldia de l’informe de la Síndica Municipal de Greuges de les actuacions efectuades durant l’exercici 2021. El Ple d’aquesta corporació es dona per assabentat de l’informe emès per la Síndica Municipal de Greuges d’Alcanar, en relació amb les gestions realitzades durant l’exercici 2021.

5. Proposta de la regidoria d’hisenda d’aprovació del compte general exercici 2021. El Ple de l'Ajuntament aprova per 9 vots a favor (6 d'ERC-AM, 1 del PSC-CP, 1 de Junts i 1 de Desperta't), amb 2 vots en contra (de la CUP) i cap vot d'abstenció aquest punt de l’ordre del dia.

6. Proposta d'Alcaldia del reconeixement extrajudicial de crèdits. El Ple de l'Ajuntament aprova per 9 vots a favor (6 d'ERC-AM, 1 del PSC-CP, 1 de Junts i 1 de Desperta't), amb 2 vots en contra (de la CUP) i cap vot d'abstenció aquest punt de l’ordre del dia.

7. Proposta regidoria d’Hisenda d'aprovació de la modificació de crèdit per transferència, crèdit extraordinari i suplement de crèdit. El Ple de l'Ajuntament aprova per 7 vots a favor (6 d'ERC-AM i 1 del PSC-CP), 2 vots d'abstenció (1 de Junts i 1 de Desperta't) i amb 2 vots en contra (de la CUP), aquest punt de l’ordre del dia.

8. Proposta d’Alcaldia per sol·licitar a la Direcció General d’Administració Local, si escau, la creació i classificació del lloc de treball de tresoreria de l’Ajuntament d’Alcanar, reservat a personal funcionari amb habilitació nacional. El Ple de l'Ajuntament aprova per unanimitat (6 d'ERC-AM, 2 de la CUP, 1 del PSC-CP, 1 de Junts i 1 de Desperta't) aquest punt de l’ordre del dia. 

9. Proposta d’Alcaldia que eleva al Ple d’aquest ajuntament l’acord de modificació, si s’escau, dels complements econòmics i nivell de destí del lloc de treball de tresoreria d’aquest Ajuntament. El Ple de l'Ajuntament aprova per unanimitat (6 d'ERC-AM, 2 de la CUP, 1 del PSC-CP, 1 de Junts i 1 de Desperta't) aquest punt de l’ordre del dia.

10. Proposta de l’alcaldia que eleva al ple d’aquest ajuntament per a l’aprovació, si escau, d’esmena jornada laboral per dedicació parcial càrrec electe. El Ple de l'Ajuntament aprova per 9 vots a favor (6 d'ERC-AM, 1 del PSC-CP, 1 de Junts i 1 de Desperta't), amb 2 vots en contra (de la CUP) i cap vot d'abstenció aquest punt de l’ordre del dia.

11.Proposta de la regidoria de Polítiques d'Igualtat per adhesió al protocol comarcal d'actuació davant les violències sexuals en espais públics d'oci. El Ple de l'Ajuntament aprova per unanimitat (6 d'ERC-AM, 2 de la CUP, 1 del PSC-CP, 1 de Junts i 1 de Desperta't) aquest punt de l’ordre del dia. 

12. Proposta de la regidoria d’Afers Socials i Famílies d’aprovació, si escau, de l’addenda econòmica corresponent a l’exercici 2021, referent al conveni interadministratiu entre el Consell Comarcal del Montsià i l’Ajuntament d’Alcanar, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, 2020-2023. El Ple de l'Ajuntament aprova per unanimitat (6 d'ERC-AM, 2 de la CUP, 1 del PSC-CP, 1 de Junts i 1 de Desperta't) aquest punt de l’ordre del dia.

13. Proposta de la regidoria d’Educació d’aprovació per la Junta de Govern Local, si escau, del conveni de col•laboració entre el Consell Comarcal del Montsià i l’Ajuntament d’Alcanar, per al finançament del transport escolar no obligatori (curs 2020-2021). El Ple de l'Ajuntament aprova per unanimitat (6 d'ERC-AM, 2 de la CUP, 1 del PSC-CP, 1 de Junts i 1 de Desperta't) aquest punt de l’ordre del dia.

14. Proposta de la regidoria de benestar animal, de resolució d’expedient sancionador en matèria de tinença de gossos de raça potencialment perillosa. El Ple de l'Ajuntament aprova per 9 vots a favor (6 d'ERC-AM, 2 de la CUP i 1 de Desperta't), 2 vots d'abstenció (1 del PSC-CP i 1 de Junts), i cap vot en contra, aquest punt de l’ordre del dia.

15. Proposta de la regidoria de benestar animal, de resolució d’expedient sancionador en matèria de tinença de gossos de raça potencialment perillosa.  El Ple de l'Ajuntament aprova per 9 vots a favor (6 d'ERC-AM, 2 de la CUP i 1 de Desperta't), 2 vots d'abstenció (1 del PSC-CP i 1 de Junts), i cap vot en contra, aquest punt de l’ordre del dia.

16. Proposta de la regidoria de Cultura que eleva al ple d’aquest ajuntament l’aprovació, si escau, de la modificació dels estatuts del Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre. El Ple de l'Ajuntament aprova per 8 vots a favor (6 d'ERC-AM, 1 del PSC-CP i 1 de Desperta't), 3 vots d'abstenció (2 de la CUP i 1 de Junts) i cap vot en contra, aquest punt de l’ordre del dia. 

17. Moció d'ERC per a la creació i participació del govern espanyol en un fons de transició justa de les zones nuclears catalanes. El Ple de l'Ajuntament aprova per 10 vots a favor (6 d'ERC-AM, 2 de la CUP, 1 de Junts i 1 de Desperta't), cap vot d'abstenció i 1 vot en contra (del PSC-CP), aquest punt de l’ordre del dia. 

18. Moció d'ERC en defensa de la crema de restes vegetals als mateixos camps de conreu. S'aprova per unanimitat la inclusió d'un punt a la part expositiva d'aquest punt. Posteriorment, el Ple de l'Ajuntament aprova per 9 vots a favor (6 d'ERC-AM, 2 de la CUP i 1 de Desperta't), 1 vot d'abstenció (de Junts) i 1 vot en contra (del PSC-CP), aquest punt de l’ordre del dia.

19. Moció de Junts per demanar al Departament d'Acció Climàtica que accelere el nou reglament que ha de permetre la crema de restes en els camps de conreu. El Ple de l'Ajuntament no aprova per 3 vots a favor (1 del PSC-CP, 1 de Junts i 1 de Desperta't), 2 vots d'abstenció (2 de la CUP), i 6 vots en contra (6 d'ERC-AM), aquest punt de l’ordre del dia.