Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Ajuntament Comunicació i premsa Notícies Resultat de les votacions del Ple ordinari del 28 de juliol de 2022

Resultat de les votacions del Ple ordinari del 28 de juliol de 2022

| El Ple

La sessió plenària ordinària del ple municipal d'ahir, 28 de juliol, ha començat a les 20 h i ha finalitzat a les 23.20 h. La sessió plenària ha consistit en el debat i aprovació dels següents punts de l'ordre del dia:

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 25/11/2021. S'aprova amb el vot favorable de tots els grups municipals tret de l'abstenció d’Erica Bel Queralt, regidora de la CUP. 

2. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 09/06/2022. Aquest punt no es vota.

3. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 01/07/2022. S'aprova amb el vot favorable de tots els grups municipals tret de l'abstenció d’Erica Bel Queralt, regidora de la CUP. 

4. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 19/07/2022. S'aprova amb el vot favorable de tots els grups municipals tret de l'abstenció d’Erica Bel Queralt, regidora de la CUP. 

5. Dació de compte Decrets Alcaldia (del 2022-0593 fins al 2022-0739). No es vota.

6. Proposta de la regidoria de festes, d’aprovació del quadrant d’horaris d’actes taurins de les Festes d’Agost 2022 de les Cases d’Alcanar.  S'aprova amb el vot favorable de tots els grups municipals tret de dos vots en contra de la CUP. 

7. Votació d’urgència per a la introducció del mòdul de control intern, fiscalització limitada prèvia i presa de raó en ingressos. L'acceptació d'urgència s'aprova amb el vot favorable de tots els grups municipals tret de dos vots en contra de la CUP. El contingut del nou punt s'aprova amb  el vot favorable de tots els grups municipals tret de dos vots en contra de la CUP. 

8. Proposta de la regidoria d'Hisenda de rectificació d'errada material de l'Ordenança Fiscal núm. 4 Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys (IIVTNU). S’aprova per unanimitat.

9. Proposta de la regidoria d'Hisenda per a l'aprovació, si s'escau, del Pla Antifrau de l'Ajuntament d'Alcanar. S’aprova amb el vot favorable de tots els grups municipals tret de l'abstenció del regidor i la regidora de la CUP.

10. Proposta d’alcaldia de ratificació, si s’escau, de l’adhesió de l’àmbit territorial del municipi d’Alcanar al Grup d’Acció Local per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià. S'aprova amb el vot favorable de tots els grups municipals tret de dos vots en contra de la CUP. 

11. Proposta de la Regidoria d’Urbanisme d’aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana en l’àmbit del sector Les Cases I (SUNP-5) – Pistes poliesportives (Exp. 2020-2325-MPG2020002). S’aprova amb els vots favorables dels regidors d’ERC. S'hi abstenen els grups de Desperta’t i la CUP. Hi vota en contra Junts i PSC.

12. Informe/Proposta per l’aprovació de la delimitació dels termes municipals d’Alcanar i Ulldecona. S'aprova amb el vot favorable de tots els grups municipals tret de dos vots en contra de la CUP. 

13. Proposta de la Regidoria d’Afers Socials i Famílies d’aprovació, si s’escau, de la modificació conveni interadministratiu entre el Consell Comarcal del Montsià i els ajuntaments de la comarca en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, 2020-2023. S’aprova per unanimitat.

14. Proposta de la Regidoria de Benestar animal, de resolució d’expedient sancionador en matèria de tinença de gossos de raça potencialment perillosa (exp. 948/2022). Hi vota a favor ERC, la CUP i Desperta't. S'hi abstenen Junts i PSC.

15. Moció del PSC-CP per destinar a les Terres de l’Ebre els recursos obtinguts per l’impost sobre les centrals nuclears. La moció no prospera per què hi voten en contra els regidors d'ERC. Hi voten a favor els grups municipals de PSC i Desperta't. S'hi absté el grup de la CUP i el de Junts. 

16. Moció de Junts, contra l'ocupació il·legal d'habitatges. La moció prospera amb els vots favorables de Junts, PSC i Desperta't. Els regidors d'ERC s'hi abstenen i el grup de la CUP hi vota en contra. 

Alcanar Ràdio

Butlletí Alcanar