Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Ajuntament Comunicació i premsa Notícies Resultat de les votacions del Ple ordinari del 27 de maig de 2021

Resultat de les votacions del Ple ordinari del 27 de maig de 2021

| El Ple

La sessió plenària ordinària, d'ahir, 28 de maig, va començar a les 20.03 h de forma presencial i va finalitzar a les  23.58 h.

La sessió plenària va consistir en el debat i aprovació dels següents punts de l'ordre del dia:

A) Part resolutiva

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior, de data 24/03/2021. S'aprova per unanimitat.

2. Dació de compte Decrets Alcaldia (del 2021-0250 fins al 2021-0479)

3. Dació de compte PACF 2020-2021 I INFORME RESUM 2020

4. Dació de compte - Liquidació Pressupost 2020

5. Proposta de la regidoria d'Educació d'adhesió a l'Aliança Educació 360. S'aprova per unanimitat.

6. Proposta d’Alcaldia que s’eleva al ple de la Corporació per a la provisió, si s’escau, de la plaça de jutge de pau suplent del Jutjat de Pau d'Acanar. Votació secreta.

7. Proposta de la Regidoria de RRHH que eleva al Ple, si s’escau, del reconeixement de compatibilitat per desenvolupar una activitat professional privada per part de LJVS com arquitecte tècnic. S'aprova per unanimitat.

8. Proposta de la regidoria d'Hisenda d'aprovació del Compte General exercici 2019. S'aprova per unanimitat, tret de l'abstenció de les dos regidores la CUP i el regidor de Desperta't.

9. Proposta de la regidoria d'Hisenda d'aprovació de la modificació de Crèdit. MC PC4/2021 i MC PSC2/2021. S'aprova per unanimitat.

10. Proposta de la regidoria d'Hisenda de la modificació de crèdit PCE3, crèdit extraordinari renovació parc infantil Plaça Mercè Rodoreda i arranjament humitats edifici annex auditori. S'aprova per unanimitat.

11. Proposta de la regidoria d'Hisenda d'aprovació de la modificació de Crèdit PCE2/2021. S'aprova per unanimitat, tret de l'abstenció de la CUP.

12. Proposta de la regidoria d'Hisenda d'aprovació de la modificació de Crèdit PSC1/2021. S'aprova per unanimitat.

13. Proposta de la regidoria d'Hisenda d'aprovació de la modificació de Crèdit PCE1/2021. VARIS. S'aprova per unanimitat.

14. Proposta d'Alcaldia d'aprovació del reconeixement Extrajudicial de Crèdits. S'aprova per unanimitat.

15. Proposta de la regidoria d'Hisenda de modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles. S'aprova per unanimitat.

16. Proposta d’Alcaldia que eleva al ple l’acord d’aprovació, si s’escau, de la delegació de les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació d’ingressos a favor de la Diputació de Tarragona. S'aprova per unanimitat, tret de l'abstenció de la CUP i  de Junts.

17. Proposta de la regidoria d’Afers Socials i Família d’aprovació, si s’escau, del conveni de col•laboració entre el Consell Comarcal del Montsià i l’Ajuntament d'Acanar, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat (període 2020-2023). S'aprova per unanimitat.

18. Proposta de la Regidoria de Benestar Animal, de resolució d’expedient sancionador en matèria de tinença de gossos de raça potencialment perillosa. S'aprova per unanimitat.

19. Proposta de la Regidoria de Benestar Animal, de resolució d’expedient sancionador en matèria de tinença de gossos de raça potencialment perillosa. S'aprova per unanimitat.

20. Proposta de la regidoria de Medi Ambient que eleva al ple d’aquest ajuntament, d’aprovació de la moratòria per a l’adaptació del mapa de capacitat acústica d'Alcanar a la partida Martineca, del terme municipal d’Alcanar. S'aprova per unanimitat, tret dels dos vots d'abstenció de la CUP.

21. Moció d'ERC per defensar un servei de qualitat de les entitats financeres al nostre municipi. S'aprova per unanimitat.

22. Moció d'ERC per a la Commemoració del Dia Internacional de les Dones. S'aprova per unanimitat.

23. Moció d'ERC de suport a l'amnistia. S'aprova per unanimitat, tret de dos vots d'abstenció del PSC i Desperta't.

24. Moció de la CUP per donar suport als encausats i encausades per les manifestacions a la Jonquera. S'aprova per unanimitat, tret de l'abstenció del PSC i Desperta't.

25. Moció de la CUP en motiu del 8 de març, Dia Internacional de les Dones Treballadores. S'aprova per unanimitat.

26. Moció conjunta del PSC i la CUP per demanar la construcció d'un nou hospital a Tortosa. S'aprova per unanimitat.

27. Moció conjunta de la CUP i ERC de suport a Pablo Hásel. S'aprova per unanimitat, tret de l'abstenció del PSC i Desperta't.

28. Moció del grup municipal de Desperta't per l'habilitació d'un pàrquing per autocaravanes a les Cases d'Alcanar. Aquesta moció no prospera. Hi voten a favor la CUP, Junts, Desperta't i PSC (5 vots en total). Els regidors i regidores d'ERC hi voten en contra (8 vots).

Alcanar Ràdio

Butlletí Alcanar