Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Ajuntament Comunicació i premsa Notícies Resultat de les votacions del Ple ordinari del 25 de novembre de 2021

Resultat de les votacions del Ple ordinari del 25 de novembre de 2021

| El Ple

La sessió plenària ordinària, d'ahir, 25 de novembre, va començar a les 20.01h de i va finalitzar a les 23.59 h. No van ser presents al ple Jordi Bort (ERC- AM) ni Èrica Beltran (CUP), tots dos van excusar la seua presència.

A) Part resolutiva

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors, de data 27/05/2021, 26/08/2021 i 12/11/2021. S'aprova amb el vot favorable de tots els grups municipals tret de l'abstenció de la CUP.

2. Dació de compte Decrets Alcaldia (del 2021-0483 fins al 2021-1143). No es vota.

3. Proposta d'Alcaldia que eleva al ple per a l'actualització de la designació dels titulars/suplents dels grups municipals en les comissions informatives permanents del consistori. S'aprova per unanimitat.

4. Proposta d'Alcaldia que eleva al ple per a la resolució, si s'escau, de la discrepància a l'objecció 2021-1 en relació amb la factura nº12 de Retols Ericlà SL. S'aprova amb el vot favorable de tots els grups municipals tret de l'abstenció de la CUP.

5. Proposta d'Alcaldia que eleva al ple per a la resolució, si s'escau, de la discrepància a l'objecció 2021-4 en relació amb les factures nº67 i 55 de Can-identification SL. S'aprova amb el vot favorable de tots els grups municipals tret de l'abstenció de la CUP.

6. Proposta d'Alcaldia que eleva al ple per a la resolució, si s'escau, de la discrepància a l'objecció 2021-6 en relació amb la factura nº 34 de Maria Rosa Sancho Matamoros. S'aprova amb el vot favorable de tots els grups municipals tret de l'abstenció de la CUP.

7. Proposta d'Alcaldia que eleva al ple per a la resolució, si s'escau, de la discrepància de l'objecció 2021-14 relativa a la factura FACT-2021-1513 de Limpiezas Senar SL. S'aprova amb el vot favorable de tots els grups municipals tret de l'abstenció de la CUP.

8. Proposta d'Alcaldia que eleva al ple per a la resolució, si s'escau, de la discrepància de l'objecció 2021-16 relativa a les factures B3818 i B3820 de Joan Pere Bel Fontcuberta. S'aprova amb el vot favorable de tots els grups municipals tret de l'abstenció de la CUP.

9. Proposta d'alcaldia de modificació de l'ordenança fiscal número 5 reguladora de la taxa per llicència d'obertura d'establiments i activitats. S'aprova amb el vot favorable de tots els grups municipals tret del vot negatiu de la CUP.

10. Proposta de la regidoria de Recursos Humans d'aprovació de la modificació de llocs de treball Tècnic Administració Generañ Intervenció (TAE). S'aprova amb el vot favorable de tots els grups municipals tret de l'abstenció de la CUP.

11. Proposta de la regidoria de Recursos Humans, que eleva a dictamen de la Comissió Informativa, Gestió Interna i Seguretat i Especial de Comptes, per a la modificació de la Relació de Llocs de Treball per a l'increment del complement de destí de lloc de diversos llocs de treball. S'aprova per unanimitat.

12. Proposta de la regidoria de Participació Ciutadana que eleva al Ple d'aquest ajuntament, per a l'aprovació inicial, si escau, reglament de règim intern de l'hotel d'entitats de les Cases d'Alcanar. S'aprova per unanimitat.

13. Proposta de la regidoria de Benestar Animal, de resolució d'expedient sancionador en matèria de tinença de gossos de raça potencialment perillosa. S'aprova per unanimitat.

14. Proposta de la regidoria de benestar animal, de resolució d'expedient sancionador en matèria de tinença de gossos de raça potencialment perillosa. S'aprova per unanimitat.

15. Proposta de la regidoria de benestar animal, de resolució d'expedient sancionador en matèria de tinença de gossos de raça potencialment perillosa. LS'aprova per unanimitat.

16. Proposta de la regidoria d'Educació que eleva al Ple municipal l'acord d'aprovació, si escau, de la designació dels representants municipals per al Consell Escolar Municipal d'Alcanar. S'aprova per unanimitat.

17. Moció de Desperta't perquè les obres d'urbanització dels Codonyers es posen en marxa amb l'aprovació definitiva del projecte per part de la regidoria d'Urbanisme en un termini de sis mesos. La moció no prospera. ERC hi vota en contra; la CUP i Junts s'hi abstenen; mentre que el PSC i Desperta't voten a favor.

18. Moció PSC-CP en sol•licitud presentació al•legacions contra la línia de molt alta tensió (MAT) d'Aragó. S'aprova amb el vot favorable de tots els grups municipals tret de l'abstenció de la CUP.

19. Moció de Junts per reclamar un manteniment de les vies pecuàries del t.m. d'Alcanar. S'aprova per unanimitat.

20. Moció d'ERC amb motiu del 25N. S'aprova per unanimitat.

21. Moció (aprovada d'urgència per unanimitat) del PSC amb motiu del 25N. S'aprova per unanimitat.

B) Activitat de control.

---

C) Precs i preguntes.

15.Torn obert de paraules. No es vota.

Alcanar Ràdio

Butlletí Alcanar