Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Ajuntament Comunicació i premsa Notícies Resultat de les votacions del Ple extraordinari del 26 d'agost de 2021

Resultat de les votacions del Ple extraordinari del 26 d'agost de 2021

| El Ple

La sessió plenària extraordinària, d'ahir, 26 d'agost, va començar a les 17.25 h de forma telemàtica i va finalitzar  a les 22.50 h.

A) Part resolutiva

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior, de data 22/07/2021. S'aprova l'acta amb el vot favorable dels 13 regidors/es.

2. Proposta d’Alcaldia que s’eleva al ple de la Corporació per a la provisió, si s’escau, de la plaça de jutge/ssa de pau titular del Jutjat de Pau d’Alcanar. S'aprova amb el vot favorable de la unanimitat dels 13 regidors/es (la votació ha estat secreta).

3. Proposta de la regidoria d'Hisenda per a l'aprovació, si s'escau, de la modificació de crèdits núm. PSC3/2021. S'aprova amb el vot favorable del 8 regidors del grup d'ERC; i amb les abstencions de: la regidora del PSC, del regidor del grup Desperta't, del regidor de Junts i dels dos regidors de la CUP.

4. Proposta de la regidoria d'Hisenda d'aprovació, si s'escau, de la modificació de crèdits núm. PCE5/2021, en la modalitat de crèdit extraordinari, per la incorporació de romanent de tresoreria per despeses geneals (exercici 2020). S'aprova amb el vot favorable del 8 regidors del grup d'ERC; i amb les abstencions de: la regidora del PSC, del regidor del grup Desperta't, del regidor de Junts i dels dos regidors de la CUP.

5. Proposta de la regidoria de Medi Ambient per a l'aprovació, si s'escau, de les inversions i els serveis inclosos en el contracte de recollida i tractament de residus municipals al municipi d'Alcanar (exercici 2021). S'aprova amb el vot favorable del 8 regidors del grup d'ERC i del regidor de Desperta't; amb l'abstenció del regidor de Junts i; amb els vots en contra dels dos regidors de la CUP i de la regidora del PSC.

6. Proposta de la regidoria de Festes per a l'aprovació, si s'escau de les festes locals per a l'any 2022. S'aprova el punt amb el vot favorable dels 13 regidors/es.

7. Moció del PSC per reinstaurar el servei d'atenció primaria al CAP d'Alcanar i les Cases. S'aprova la moció amb el vot favorable dels 13 regidors/es.

8. Moció de la CUP Alcanar - Les Cases per informar de la qualitat de l'aigua de consum.  Es retira la moció de la cup a petició de la regidora Èrica Bel.

9. Moció de la CUP Alcanar - Les Cases sobre la implantació planificada de les energies renovables al territori. Es retira la moció de la cup a petició del regidor Xavier Queralt.

10. Proposta d'Alcaldia en defensa del sector pesquer català. La proposta s'aprova amb el vot favorable dels 13 regidors/es.

11.Moció d’ERC, per a la celebració de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible i Segura 2021. La moció s'aprova amb el vot favorable dels 13 regidors/es.

12.Moció de la CUP Alcanar-Les Cases per garantir el dret a la interrupció voluntària de l’embaràs a la xarxa de serveis públics de salut de Catalunya (vaga feminista). La moció s'aprova amb el vot favorable del 8 regidors del grup d'ERC i del 2 regidors de la CUP; i amb les abstencions de: la regidora del PSC, del regidor del grup Desperta't i, del regidor de Junts.

13.Dació de compte d’Alcaldia dels preus públics aprovats durant l’any 2021 (de gener a juliol). No es vota.

14.Proposta d'alcaldia per a dació de compte de la renúncia del càrrec de regidor Xavier Queralt Queralt, de la candidatura d'Unitat Popular d'Alcanar i les Cases Alternativa Municipalista (CUP-AMUNT). No es vota.

B) Activitat de control. 

---

C) Precs i preguntes

15.Torn obert de paraules. No es vota. 

Alcanar Ràdio

Butlletí Alcanar