Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Ajuntament Comunicació i premsa Notícies Noves mesures i restriccions pel coronavirus decretades per l'alcalde d'Alcanar

Noves mesures i restriccions pel coronavirus decretades per l'alcalde d'Alcanar

| Avisos, covid-19

Per tal de complir amb les normes dictades per l'Estat central i la Generalitat de Catalunya per contenir l'expansió del virus SARS-CoV-2 (coronavirus), cal l’adopció de mesures extraordinàries i de caràcter temporal amb la finalitat de reduir el risc d’exposició i transmissió del virus, tot seguint les recomanacions marcades pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, publicat al BOE, Núm. 67, de dissabte 14 de març , l’Organització Mundial de la Salut (OMS), el Ministeri de Sanitat del Govern Espanyol, així com del Departament de Salut i l’Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya.

La Generalitat té aprovat el Pla d’actuació del PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, aprovat per l’acord GOV/30/2010, de 26 de febrer, i revisat mitjançant l’Acord GOV/40/2020, de 3 de març.

En aquest document s’indica que els municipis han d’estar coordinats amb el Comitè de direcció del Pla davant d’una emergència associada a una malaltia transmissible, com és ara el cas.

El Pla preveu que les funcions dels municipis han d’anar dirigides a garantir la prestació dels serveis imprescindibles per al funcionament del municipi, tal i com s’han definit aquests serveis a efectes del Pla. A tal efecte, es preveuen una sèrie de responsabilitats, funcions bàsiques i característiques sobre la direcció.

En aquest sentit, el proppassat 13.03.2020, es va dictar el Decret d’Alcaldia 2020-0237, que ordenava el tancament de diversos edificis i serveis municipals, per tal de contenir l’expansió del número de contagis.

L'alcalde d'Alcanar, a través del decret d'alcaldia publicat a dia d'avui, 16 de març, ha resolt:

Primer. Constituir el Comitè d’Emergències Municipal de l’Ajuntament d’Alcanar. Aquesta comissió estarà integrada per:

- President. Alcalde de l’Ajuntament d’Alcanar - Il.lm. Sr. Joan Roig Castell.
- 1er tinent d’alcalde: Jordi Bort Juan.
- 2on tinent d’alcalde: Maribel Ramon Abella.

Segon. Les funcions d’aquesta comissió seran les definides en l’epígraf 3.4.1, “Plans d'Emergència Municipals” del Pla d'actuació del PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc.

Tercer. Aprovar i activar el Pla de Contingència Municipal contra el COVID-19 amb l’objectiu d’establir mecanismes per garantir els serveis bàsics i essencials per a la població; per tant aquest Pla no estableix mesures sanitàries sinó garantia de serveis, i es concreta en les mesures recollides en els punts resolutius següents, sense perjudici que aquestes puguin ser actualitzades, reforçades i/o modificades, i sense contravenir el que disposa el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma.

Quart. Identificar els serveis bàsics i estratègics que són necessaris garantir a l’Ajuntament d’Alcanar i que a continuació es detallen:

- Enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja viària, abastament domiciliari d'aigua potable, clavegueres, accés als nuclis de població, pavimentació i conservació de les vies públiques i control d'aliments i begudes.
- Processos interns que garanteixin el mínim imprescindible operatiu de l’organització.
- Resolucions dels òrgans de govern.
- Sistemes i serveis informàtics.
- Seu electrònica i registre general.
- Policia local i protecció civil.
- Ràdio municipal.

Cinquè. Determinar que, amb caràcter general, no hi haurà atenció directa al públic a la seu de l’Ajuntament ni a la resta d’edificis municipals. Aquesta atenció serà substituïda per l’atenció telefònica i electrònica en tot allò que sigui possible.

Excepcionalment s’efectuaran tràmits urgents i sempre respectant les mesures de seguretat establertes.

Sisè. Suspendre tots els termes i terminis per a la tramitació dels procediments administratius de l’Ajuntament d’Alcanar ,d'acord amb l'establert a la Disposició Addicional Tercera del RD 463/2020, que es reiniciaran tan bon punt aquesta disposició o les seves pròrrogues expresses perdin vigència, i sens perjudici que per a procediments concrets en tràmit es puguin adoptar mesures particulars per evitar perjudicis en els drets i els interessos dels interessats, sempre i quan aquests  manifestin expressament la seva conformitat a les mesures.

Setè. Suspendre les sessions ordinàries dels òrgans col·legiats de l’Ajuntament, que estaven previstes per les properes dues setmanes, mesura que es podrà prorrogar de ser necessari. No es convocaran les Comissions informatives, previstes per aquest divendres 20.03.2020, ni tampoc es convocarà el Ple del 26.03.2020. La convocatòria de les sessions s’efectuaran per l’alcalde-president quan les circumstàncies ho permetin.

Vuitè. Suspendre tots els processos selectius convocats a l’Ajuntament d’Alcanar. En relació amb el procés de selecció d’arquitecte/a tècnic – aparellador/a, queda suspesa la prova prevista per al dia 25.3.2020. Tan aviat com sigui possible, s’efectuarà una nova convocatòria per a la realització de les proves, que s’avisarà i publicarà amb la suficient antelació.

En relació amb el procés de selecció, per màxima urgència, de tècnic auxiliar, adscrit/a al servei de biblioteca, queda suspès el termini per formular al·legacions sobre el resultat del procés.

En relació al procés de selecció de tècnic auxiliar, adscrit/a al servei de turisme, no s’iniciarà el termini de presentació de sol·licitud fins a la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, que es produirà un cop s’hagi recuperat la normalitat. Un cop publicat, se’n publicarà l’anunci al taulell d’anuncis de la corporació.

Novè. Suspendre, amb caràcter general, el treball presencial de tot el personal de l’Ajuntament d’Alcanar, a partir del dia 17 de març de 2020.

No obstant això, tot el personal haurà d’estar localitzable i disponible durant la seva jornada de treball habitual, i realitzar les tasques de teletreball que pugui desenvolupar des del seu domicili, o que li puguin ser assignades. L’anterior s’entén sense perjudici que en qualsevol moment pot ser requerit perquè presti serveis al seu centre de treball si les circumstàncies així ho requereixin.

Queden exceptuats d’aquest règim el personal de brigada i el cos de policia local, atesa la naturalesa de les seves tasques. Aquests cossos hauran de prestar servei per tal de garantir els serveis bàsics imprescindibles. La coordinació d’aquests cossos es durà a terme per part de la regidoria de recursos humans i la de governació, respectivament.

Desè. Habilitar als regidors amb competències delegades per a requerir la presència física dels respectius empleats municipals en qualsevol moment per tal de garantir els serveis bàsics i extraordinaris, els quals hauran d’atenir-se a les directrius de les seves direccions. Aquesta mesura és realitzaria de forma rotatòria per a minimitzar la presència continuada en els centres de treball.

Onzè. Determinar que cada regidor amb competències delegades haurà d’identificar i facilitar el nom de les persones que hauran de tenir habilitat l’accés remot des dels seus domicilis per tal de garantir els anomenats processos crítics de gestió i realitzar les adequacions tècniques necessàries en els equips informàtics personals o corporatius.

Dotzè. Determinar que tot el personal adscrit a la Brigada d’Obres i Serveis estarà en situació de retén.

Tretzè. Recomanar i demanar que s’extremin les mesures de prevenció, seguretat i neteja recollides en les següents fonts de informació:

Ministeri de Sanitat: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm

Generalitat de Catalunya: http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/

Agenda de salut pública: http://salutpublica.gencat.cat/ca/detalls/Article/Nou-Coronavirus-2019-nCoV

Catorzè. Fer pública aquesta Resolució i publicar a la seu electrònica de la corporació els diferents acords i circulars que siguin remesos a l’Ajuntament per les diferents administracions competents en aquesta matèria, així com procedir a la seva difusió a través de les diferents xarxes de comunicació municipals. 

Quinzè. Aquestes mesures són d’aplicació fins al 30 de març de 2020, tot i que podran ser prorrogades o modificades segons l'evolució que tingui la pandèmia provocada pel Covid-19.

Setzè. Comunicar el decret a tots els regidors de la Corporació.

>> Consultar el decret d'alcaldia.

Alcanar Ràdio

Butlletí Alcanar