Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Ajuntament Comunicació i premsa Notícies Llistat provisional de persones admeses/excloses del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de personal laboral temporal, de diverses places de professor/a de música

Llistat provisional de persones admeses/excloses del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de personal laboral temporal, de diverses places de professor/a de música

| Recursos humans

Ja podeu consultar el llistat provisional de persones admeses/excloses del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de personal laboral temporal, de diverses places de professor/a de música, subgrup A1, de l'Ajuntament d'Alcanar.

Podeu accedir a tota la documentació sobre el procés selectiu a la seu electrònica de l'Ajutnament d'Alcanar

La Junta de Govern Local, de data 09/02/2022, va aprovar les bases que regeixen el procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball per a la provisió en règim de personal laboral temporal, de diverses places de professor/a de música, subgrup A1, de l'Ajuntament d'Alcanar, així com la seua convocatòria.

El text íntegre de les bases específiques d'aquesta convocatòria es van publicar al BOPT, en data 10/03/2022, i la convocatòria, al DOGC, en data 23/03/2022.

Tanmateix, l'anunci de la convocatòria es va publicar en el Tauler d'anuncis i en la pàgina web de l'Ajuntament d'Alcanar.

El termini de presentació d'instàncies, i d'acord amb el que s'indica al punt 5é de les bases, va finalitzar el 06/04/2022.

Les llistes de les persones aspirants admeses i excloses s'han públiques al Tauler d'Anuncis de la Corporació i a la pàgina web de l'Ajuntament d'Alcanar. Aquesta publicació substitueix la notificació individual a les persones interessades, d'acord amb l'art. 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les administracions públiques.

Els aspirants exclosos provisionalment en la llista provisional d'admesos i exclosos, tenen un termini de 10 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació al tauler d'anuncis, per formular reclamacions i fer subsanacions, aportant la documentació mancant. La data límit per a  per formular reclamacions i fer subsanacions és el pròxim 27 de juny de 2022. 

En els casos que el motiu d'exclusió sigui la manca de certificat acreditatiu d'inexistència d'antecedents penals i/o manca de certificat acreditatiu d'inexistència delictes sexuals podrà sol•licitar, emplenant el model Autorització per a la consulta telemàtica de dades a la RCP del Ministeri de Justícia per part de l'Ajuntament d'Alcanar i marcant l'opció que requereixi, perquè per aquesta administració puga a accedir a la seua informació penal. Aquest model es publicarà conjuntament amb la present resolució.

>> Descarregar el Model autorització consulta dades registre antecedents sexuals i registre delinqüents sexuals.

Alcanar Ràdio

Butlletí Alcanar