Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Ajuntament Comunicació i premsa Notícies Acords del Ple ordinari del 27 de juliol de 2017

Acords del Ple ordinari del 27 de juliol de 2017

| El Ple

La sessió plenària ordinària d’ahir, 27 de juliol, es va iniciar a les 22.05 h i va consistir en el debat i aprovació dels següents punts de l’ordre del dia:

Primer:  DACIÓ DE COMPTE DELS ESCRITS DE RENÚNCIA AL CÀRREC DE LES REGIDORS DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR (SR. JOSEP BELTRAN VALLS I Ma JOSÉ SUBIRATS REVERTER) I COBERTURA DE VACANT A FAVOR DEL SR. ESTEBAN FORNÓS GILABERT.

Segon: PROPOSTA D’APROVACIÓ ESBORRANY ACTA PLE, DE DATA 30/03/2017. Aquest punt ha estat retirat de l’ordre del dia.

Tercer: DACIÓ DE COMPTE DECRETS ALCALDIA (DEL 2017-0367 FINS AL 2017- 0539).

Quart: DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 2017-0390, DE DATA 29/05/2017, PAGAMENT 1r TERMINI SENTÈNCIA NÚM. 78/2015 TUROV.

Cinquè: DACIÓ DE COMPTE DECRET D’ALCALDIA NÚM. 2017-392, DE DATA 29/05/2017, PER CANVI HORARI SESSIONS ORDINÀRIES JUNTA DE GOVERN LOCAL.

Sisè: DACIÓ DE COMPTE DECRET D’ALCALDIA NÚM. 2017-0504, DE DATA 07/07/2017, REQUERIMENT JUSTIFICACIÓ SUBVENCIONS ALS GRUPS MUNICIPALS DURANT EL PERÍODE 2011-2015.

Setè: ESMENA VOTACIÓ MOCIÓ CUP (RE 2096) PER A LA CREACIÓ D’UN PROTOCOL CONTRA LES AGRESSIONS MASCLISTES ALS ACTES-ESPAIS D’OCI I FESTIUS CELEBRATS A ALCANAR. Aquest punt ha estat retirat de l’ordre del dia per tal d’incloure’l en la pròxima sessió plenària ordinària del mes de setembre.

Vuitè: PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE FESTES, D’APROVACIÓ DELS QUADRANTS D’ACTES TAURINS DE LES FESTES D’AGOST 2017, DE LES CASES D’ALCANAR. Vot a favor de tots els grups municipals, tret del vot contrari de la CUP. 

Novè: PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE FESTES, DE FIXACIÓ DE LES FESTES LOCALS PER A L’ANY 2018. S’aprova per unanimitat.

Desè: PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ PER A L’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL REGLAMENT DE MITJANS DE COMUNICACIÓ LOCAL. Vot favorable de tots els grups municipals, a excepció de la CUP que s’hi absté.

Onzè: PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ, DE DEROGACIÓ DELS PREUS PÚBLICS PER LA SUBSCRIPCIÓ I PUBLICITAT DEL BUTLLETÍ INFORMATIU D’ALCANAR. S’aprova per unanimitat.

Dotzè: PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE MEDI AMBIENT, DE CREACIÓ DE LA COMISSIÓ D’AVALUACIÓ PER A L’ESTUDI I AVALUACIÓ DEL MAPA ACÚSTIC D’ALCANAR. S’aprova per unanimitat.

Tretzè: PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA, D’APROVACIÓ DE LES BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE CONCESSIO DE SUBVENCIONS, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, PER A LES ENTITATS CULTURALS I SOCIALS D’ALCANAR. S’aprova per unanimitat.

Catorzè: PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’ENSENYAMENT, D’APROVACIÓ DELS PREUS PÚBLICS DE L’ESCOLA MUNICIPAL D’ARTS PLÀSTIQUES D’ALCANAR. S’aprova per unanimitat.

Quinzè: PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’ENSENYAMENT, PER A L’APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE BEQUES DE TRANSPORT PER ESTUDIS POSTOBLIGATORIS. S’aprova per unanimitat.

Setzè: PROPOSTA D’ALCALDIA PER A LA PROVISIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PLAÇA DE JUTGE DE PAU TITULAR DEL JUTJAT DE PAU D’ALCANAR. S’aprova per unanimitat.

Dissetè: MOCIÓ D’ERC-AM (RE 2867, 20/06/2017) PER AL DESMANTELLAMENT DE LES INSTAL•LACIONS DEL PROJECTE CASTOR. S’aprova per unanimitat.

La sessió ha finalitzat amb el torn obert de paraules.

Alcanar Ràdio

Butlletí Alcanar