Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Consell Agrari Municipal SA

Consell Agrari Municipal SA

Atribucions del Consell Agrari Municipal

El Consell Agrari d’Alcanar ostenta les següents atribucions:

1r. Assessorar la Generalitat de Catalunya i la Corporació Local en matèries de naturalesa agrària, que afecten l’àmbit territorial del Consell.

2n. Sol.licitar les mesures necessàries per a contribuir a augmentar el nivell de renda dels agricultors i la millora de la qualitat de vida en el medi rural.

3r. Col.laborar amb la Generalitat de Catalunya i la Corporació Local, en la distribució dels recursos, per atendre l’atur estacional agrícola, així com la promoció de l’associacionisme i de la formació cooperativista agrària.

4t. Col.laborar amb la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, i la Corporació Local, en aquells assumptes que li siguin sotmesos per aquestes i, en especial, els relacionats amb la realització d’actuacions en matèria agrària.

5è. Informar la Corporació Local, especialment, sobre l’estat de conservació dels camins rurals, la prevenció i defensa contra plagues i les subvencions per als agricultors.

Aprovat pel ple 2/2005 DE 27-01-2005

Text complet del reglament amb PDF