Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Ajuntament Gestió econòmica

Gestió econòmica

L'Ajuntament d'Alcanar posa a disposició de la ciutadania informació relacionada amb la gestió dels recursos econòmics municipals.

Ingressos i despeses 

- Ordenances fiscals.

- Pressupost de l'Ajuntament de l'any en curs 2019 PRORROGAT (per despesses i ingressos).

- Compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària: Els informes corresponents estan en procés de realització, ja que encara no s'ha aprovat el pressupost 2020.  Consultar Informe econòmic-financer i Informe sobre el compliment de l’estabilitat pressupostària, regla de despesa i nivell de deute pressupost exercici 2019.  

- Informació sobre l'execució trimestral de l'any 2019.

- Llistat de modificacions perssupostàries realitzades durant l'any 2019. A l'any 2020 encara no n'hi ha hagut.

- Informació sobre endeutament. 

- Liquidació dels pressupostos d'exercicis anteriors (clicar any 2018). També es pot consultar la liquidació per despesses i ingressos i el compte general (document en exposició pública fins el 9 de març de 2020, pendent de reemisió a la Sindicatura de Comptes, després de l'aprovació definitiva per part del ple municipal). 

Patrimoni

- Inventari general del patrimoni i de vehicles oficials.

Contractes majors i menors

- Llistat de contractes menors de l'any 2019 (estem realitzant el tancament de l'exercici 2019, al mes d'abril podrem aportar el document amb dades totalment consolidades).

-  Llistat de contractes majors aprovats per Junta de Govern o pel Ple Municipal, per raó de competències. 

- Licitacions en curs.

- Composició de les meses de contractació:  dintre la secció de documentació (a la part inferior), de cada licitació del perfil del contractant, o bé com a avisos a la banda superior dreta.

- Actes de la mesa de contractació i informes emesos: les podeu trobar dintre el Perfil Contractant, a la banda superior dreta de la corresponent licitació. 

- Modificacions dels contractes formalitzats, licitacions anul·lades i resolucions anticipades: no n'hi ha hagut cap durant l'any 2019 ni durant el primer trimestre del 2020.

- Licitacions que no han prosperat: adjudicació del contracte de neteja d'edificis i dependències municipals (novembre de 2019).

- Consulta les pròrrrogues de contractes realitzades durant el 2019 i 2020:
- Pròrroga dels servei de gestoria de l'Ajuntament d'Alcanar (febrer de 2020).
- Pròrroga extraordinària del servei de prevenció de riscos laborals  (novembre de 2019).
- Pròrroga dels serveis de telecomunicacions Localret (octubre de 2019).
- Pròrroga dels serveis d'impressió del Butlletí Informatiu d'Alcanar (abril de 2019).

- Consulta les renúncies i desentiments (l'any 2020 i 2019 no n'hi ha hagut).

- Relació de proveïdors, adjudicataris i la quantia econòmica (2019).

- Període mitjà de pagament als proveïdors. 

Convenis
 
- Convenis signats l'any 2019 i anteriors.

Publicitat

L'Ajuntament d'Alcanar no signa convenis o acords anuals amb els mitjans de comunicació, realitza campanyes de publicitat específiques en funció de les necessitats i per a cada activitat cultural o turística que vol promocionar.
- Campanyes de publicitat institucional de l'any 2019.

Alcanar Ràdio

Butlletí Alcanar

Subscriu-te al butlletí digital

Enviant aquestes dades s'accepta nostra Política de privacitat